Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana osobných údajov - GDPR

Informácie v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“) a účinnosťou nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“):

Kontakt na prevádzkovateľa:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Kontakt na osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov:
email:

Kontakt na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika

Súvisiace linky:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
Zákon č. 18/2018 Z. z.
Úrad na ochranu osobných údajov SR

Účel spracúvania osobných údajov fyzických osôb na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“):

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách:
Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (orgánom verejnej moci) alebo na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám ministerstvo neuskutočňuje a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.
Doba uchovávania osobných údajov:
Ministerstvo uchováva osobné údaje po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania a následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Povinnosť poskytnutia osobných údajov:
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), spracúvanie je potrebné na plnenie úloh ministerstva realizovaných vo verejnom záujme alebo ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s výkonom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

 

Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

  1. účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,
  2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
  3. príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,
  4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  5. práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  6. kontaktných údajoch úradu,
  7. práve sťažnosť dozornému orgánu alebo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
  8. zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

 

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Doplňujúce informácie k jednotlivým právam:

Právo na prístup
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. V záujme ministerstva je spracúvať o dotknutej osobe len aktuálne osobné údaje, a preto žiadame dotknuté osoby, aby aktívne využívali svoje právo na doplnenie neúplných osobných údajov a na opravu nesprávnych osobných údajov.
Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”):
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý dôvodov článku 17 ods. 1 Nariadenia GDPR a § 23 ods. ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba však nemôže účinne uplatniť svoje právo na vymazanie pokiaľ je spracúvanie potrebné napríklad na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje sú stále potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
Právo na obmedzenie spracúvania:
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a § 27 ods. ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť údajov:
Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, prevádzkovateľ prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi.
Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia GDPR a § 23 zákona o ochrane osobných údajov. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:
Ak má Dotknutá osoba podozrenie, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nezákonne alebo iným spôsobom porušuje ochranu osobných údajov, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: .
Právo odvolať súhlas so spracúvaním:
V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálke uveďte: „odvolanie súhlasu“).