hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana osobných údajov - GDPR

Spracúvanie osobných údajov v podmienkach Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

(dokument PDF na stiahnutie 1,33 MB)

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

Prevádzkovateľ:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
e-mail: podatelna@enviro.gov.sk, tel.: +421 2 59561111

Kontakt na zodpovednú osobu:

Kontakt na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika

Súvisiace linky:

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky spracúva osobné údaje predovšetkým v rámci plnenia povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Náležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (účely spracúvania, právne základy, kategórie dotknutých osobných údajov a príjemcovia) sú bližšie popísané v prílohe. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Doplňujúce informácie k spracúvaniu osobných údajov

Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.