hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov so zameraním na starostlivosť o životné prostredie a niektorých súvisiacich predpisov

(uverejnené k 8.6. 2024)

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ŠTÁTNA SPRÁVA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ENVIRONMENTÁLNY FOND

POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PREVENCIA ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ

ENVIRONMENTÁLNE OZNAČOVANIE VÝROBKOV

ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO A AUDIT

INTEGROVANÁ PREVENCIA A KONTROLA ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Právna úprava ochrany prírody a krajiny

Právna úprava ochrany voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY

VODNÉ HOSPODÁRSTVO, OCHRANA AKOSTI A MNOŽSTVA VÔD A ICH RACIONÁLNEHO VYUŽÍVANIA A RYBÁRSTVA S VÝNIMKOU HOSPODÁRSKEHO CHOVU RÝB

Právna úprava vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd

Právna úprava verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Právna úprava rybárstva

Právna úprava ochrany pred povodňami

OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME

Právna úprava ochrany ovzdušia

Právna úprava fluórovaných skleníkových plynov

Právna úprava ochrany ozónovej vrstvy Zeme

Obchodovanie s emisnými kvótami

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

GEOLOGICKÉ PRÁCE

ENVIRONMENTÁLNE ŠKODY

SÚVISIACE PRÁVNE PREDPISY