Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy o kvalite ovzdušia

Správy o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku sú zverejnené na webovom sídle Slovenského hydrometeorologického ústavu "www.shmu.sk"  (Hlavná stránka > Produkty SHMÚ > Ochrana ovzdušia > Kvalita ovzdušia > Informovanie)