hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Kvalita ovzdušia

Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie ako aj jednotlivé ekosystémy. Jedným zo strategických cieľov environmentálnej politiky je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde kvalita ovzdušia je dobrá a zlepšiť kvalitu ovzdušia tam, kde je zhoršená.

Prípustná úroveň znečistenia ovzdušia je ustanovená zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Normy kvality ovzdušia sú vyjadrené ako limitné hodnoty, cieľové hodnoty a hraničné prahy. V prípade ozónu sa určujú cieľové hodnoty a dlhodobé ciele. Pre častice PM2,5 je ustanovený národný cieľ zníženia expozície a záväzok zníženia koncentrácie expozície a indikátor priemernej expozície PM2,5.

Limitná hodnota určuje úroveň znečistenia ovzdušia s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času už nemá byť prekročená.

Cieľovou hodnotou znečistenia ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktorá sa dosiahne kdekoľvek v danom čase.

Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí

Znečisťujúca látka Interval spriemerovania Limitná hodnota [µg/m3] Odporúčanie WHO [µg/m3] Povolený počet prekročení
SO2 10 min. priemer - 500 24
SO2 1 h 350 -
SO2 24 h 125 20 3
NOX 1 h 200 200 18
NOX 1 r 40 40 -
PM10 24 h 50 50 35
PM10 1 r 40 20 -
PM2.5 24 h - 25
PM2.5 1 r 20* 10 -
Pb 24 h - 1
Pb 1 r 0,5 0,5 -
CO 8 h (maximálna) 10 000 - -
Benzén 1 r 5 - -
O3 8 h priemer 120 100

* platí od 1.1.2020, do 1.1.2020 bola limitná hodnota 25 µg/m3

 

Kritické úrovne znečistenia ovzdušia na ochranu vegetácie

Znečisťujúca látka Interval spriemerovania Kritická úroveň [µg/m3]
SO2 1 rok a zimné obdobie od 1. októbra do 31. marca 20
NOX 1 rok 30

 

Cieľové hodnoty pre As, Cd, Ni a benzo(a)pyrén (BaP)

Znečisťujúca látka Interval spriemerovania Cieľová hodnota
[ng/m3]
As 1r 6
Cd 1r 5
Ni 1r 20
BaP 1r 1

 

Cieľové hodnoty pre ozón

Cieľ Priemerované obdobie Cieľová hodnota
Ochrana zdravia ľudí najväčšia denná 8-hodinová stredná hodnota1 120 µg/m3sa neprekročí viac ako 25 dní za kalendárny rok v priemere troch rokov
Ochrana vegetácie od mája do júla
AOT40 vypočítaný z 1-hodinových hodnôt
18 000 (µg/m3) × h v priemere piatich rokov

 

Indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5

Indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5 20 µg/m3