hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sektor C: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Cieľ Opatrenia Predpoklada-ná doba realizácie Predpokladaná finančná nároč-nosť (v tis.Sk) Gestor
*1 Transpozícia práva EÚ 1) Návrh zákona o odpadoch do 2000 nešpecif. MŽP SR
2) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1994 Z.z. o štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi do 2000 nešpecif. MH SR
3) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov do 2000 nešpecif. MŽP SR
4) Návrh nariadenia vlády SR o nakladaní s odpadmi do 2000 nešpecif. MŽP SR
5) Návrh vyhlášky MŽP SR o vedení evidencie odpadov do 2000 nešpecif. MŽP SR
6) Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanoví kategorizácia a katalóg odpadov do 2000 nešpecif. MŽP SR
7) Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vydá zelený, žltý a červený zoznam pre riadenie cezhraničnej prepravy odpadov a určia sa podrobnosti prepravných dokladov do 2000 nešpecif. MŽP SR
8) Návrh vyhlášky MŽP SR o programe odpadového hospodárstva do 2000 nešpecif. MŽP SR
9) Návrh vyhlášky MŽP SR o odborných posudkoch vo veci odpadového hospodárstva do 2000 nešpecif. MŽP SR
10) Vypracovanie štúdie o implementácii smernice EÚ o IPPC v sektore odpadového hospodárstva do 2000 nešpecif. MŽP SR
11) Návrh zákona o obaloch a odpadoch z obalov do 2002 nešpecif. MŽP SR
12) Novelizácia zákona o odpadoch (plná transpozícia smerníc EÚ) do 2002 nešpecif. MŽP SR
*2 Obmedzovanie vzniku, recyklácia a zneškodňovanie NO 1) Výstavba skládky nebezpečného odpadu do 2000 75 000 EKOTHERMAL s.r.o.
(Budovanie skládok) 2) ENO, úprava skládky popola TEHA -2. etapa do 2000 33 000 SE a.s.
3) Pripraviť skladovaciu kapacitu pre zneškodňovanie odpadov na skládke odpadov v Budmericiach - Istrochem a.s. Bratislava do 2000 30 000 Istrochem a.s.
4) Skládka popolovín SAM Myjava do 2000 10 000 SAM
5) Vybudovanie kazety na nebezpečné odpady v rámci novej regionálnej skládky v  KÚ Brodzany 2003 a ďalej 11 000 obec
(Ostatné technické opatrenia) 6) Spracovávanie použitých Pb-akumulátorov firmou MACH TRADE s.r.o. Bratislava prev. Sereď do 2000 43 994 Mach Trade s.r.o.
7) Zneškodnenie nebezpečných odpadov a vyčistenie kontaminovanej zeminy v  depóniách, sanácia skládky znečistenej zeminy Bučina a.s. Zvolen do 2000 13 400 Bučina a.s.
8) Vybudovanie zberných stredísk nebezpečného odpadu - Lučenec - Poltár - Fiľakovo do 2000 3 000 obec
9) Budovanie regionálneho zberného strediska pre zhromažďovanie a dočasné uskladňovanie nebezpečných odpadov v rámci okresu Žiar nad Hronom do 2000 nešpecif.
10) Ekologizácia suchej haldy a likvidácia odpadov VSŽ a.s. Košice do 2002 508 000 VSŽ a.s.
11) Zriaďovanie zhromažďovacích staníc na NO systémom kontajnerizácie 2003 a ďalej 100 000 MŽP SR
12) Intenzifikáciou odchromovacej linky znížiť produkciu nebezpečných odpadov, Kožiarske závody a.s. Liptovský Mikuláš 2003 a ďalej 10 000 KZ a.s.
13) Vybudovať zberné centrá pre veľkorozmerné odpady (elektronika, chladničky a  pod.) 2003 a ďalej nešpecif.
*3 Separovaný zber druhotných surovín 1) Podpora separovaného zberu v zmysle prijatej Koncepcie separovaného zberu do roku 2000 v SR do 2000 30 000 MŽP SR
(Separovaný zber KO) 2) Rozšírenie separovaného zberu KO Topoľčany do 2000 15 000 obec
3) Zriadenie centra separovaného zberu TKO Vranov nad Topľou do 2000 14 892 obec
4) Rozšírenie separovaného zberu TKO Stará Ľubovňa a okolie do 2000 11 321 obec
5) Rozšírenie separovaného zberu KO v Nitre do 2000 10 968 obec
6) Rozšírenie separovaného zberu Bánovce nad Bebravou do 2000 9 450 obec
7) Rozšírenie separovaného zberu KO Šahy do 2000 8 837 obec
8) Separovaný zber KO obce Pukanec s okolitými obcami do 2000 8 455 obec
9) Rozšírenie separovaného zberu skla a papiera do 2000 7 741 EKOTHERMAL s.r.o.
10) Zavedenie separovaného zberu TKO Starý Smokovec do 2000 4 036 obec
11) Projekt zavedenia separovaného zberu odpadov v organizáciách lesného hospodárstva 2003 a ďalej 5 000 MP SR
(Separácia biologických odpadov a ich využitie) 12) Zavedenie separácie biologických odpadov za účelom kompostovania a  vybudovania siete kompostární v Košickom kraji do 2000 100 000 obec
13) Výstavba kompostárne biologického odpadu pre mestá Komárno a Hurbanovo do 2000 28 000 obec
14) Vybudovanie kompostovacieho zariadenia LOBBE Nitra do 2000 20 000 obec
15) Vybudovanie kompostárne pre Handlovú, Nováky a okolité obce do 2000 6 000 obec
16) Vybudovať kompostáreň na skládke Luštek (Ilava) 2003 a ďalej 200 000 obec
Pedersen, a.s.
17) Vybudovanie zariadenia na kompostovanie biologického odpadu pre oblasti Snina a Medzilaborce 2003 a ďalej 12 475 obec
18) Projekt zavedenia technológií využitia biologických odpadov po ťažbe a  spracovaní dreva so zameraním na energetické využitie a výrobu organických hnojív 2003 a ďalej 10 000 MP SR
*4 Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov 1) Zriadenie skládky trosko-popolčekovej zmesi VSŽ a.s. Košice do 2000 200 000 VSŽ a.s.
(Budovanie skládok) 2) Dostavba skládky komunálneho odpadu Kolta do 2000 166 000 obec
3) Dobudovať regionálnu skládku KO Bardejov do 2000 110 000 obec
4) Výstavba skládky TKO pre Rimavskú Sobotu do 2000 100 000 obec
5) Zriadenie definitívneho odkaliska - VI. stavba (navýšenie skládky) ENO Zemianske Kostoľany do 2000 90 000 SE a.s.
6) Vybudovanie regionálnej skládky Piešťany do 2000 80 000 Veronika s.r.o.
7) Vybudovať skládku priemyselných odpadov III. stavebnej triedy ZŤS a.s. Dubnica - Lieskovec do 2000 70 000 ZŤS a.s.
8) Vybudovanie skládky TKO v Gajaroch so separáciou využiteľných látok do 2000 64 500 EKORES s.r.o.
9) Skladovanie konvertorového prachu a kalu VSŽ a.s. Košice do 2000 52 000 VSŽ a.s.
10) Vybudovať regionálnu skládku v k.ú. Ružomberok v lokalite Hlinisko do 2000 50 000 obec
11) Vybudovanie skládky komunálneho odpadu v okrese Košice-okolie, východná časť do 2000 50 000 obec
12) Dobudovať prvú kazetu regionálnej skládky TKO pre obvod Trenčín do 2000 35 000 obec
13) Výstavba skládok KO pre oblasti Plešivec a Dobšiná do 2000 30 000 obec
14) Vybudovanie regionálnej skládky KO a PO v okrese Prievidza do 2000 28 561 INGPORS Dolné Vestenice
15) Dobudovanie skládky komunálneho odpadu v Námestove - Zubrohlava do 2000 22 477 obec
16) Vybudovanie skládky KO pre zvozovú oblasť Hurbanovo do 2000 20 000 obec
17) Dobudovanie regionálnej skládky Bánovce n/B. do 2000 18 500 obec
18) Sanácia regionálnej skládky KO „Havka"v k.ú. Spišská Stará Ves nešpecif. 15 000 obec
19) Realizácia skládky pevných odpadov - SCP a.s. Ružomberok v spolupr. so združ. obcí Stredný Liptov do 2000 7 100 SCP a.s.
20) Skladovanie kalov z čistenia odpadových vôd VSŽ a.s. Košice do 2002 80 000 VSŽ a.s.
21) Dobudovanie skládok Sverepec (Pov.Bystrica) 2003 a ďalej 90 000
Luštek (Ilava) 2003 a ďalej 90 000
Podstránie (Púchov) 2003 a ďalej 90 000
22) Vybudovanie regionálnej skládky pre územný obvod Topoľčany 2003 a ďalej 160 000 obec
23) Dobudovanie regionálnej skládky KO v okrese Zvolen 2003 a ďalej 150 000 obec
24) Dobudovanie regionálnej skládky TKO Trenčín, Kostolné, Nová Ves 2003 a ďalej 60 000 obec
25) Výstavba skládky TKO Tornaľa 2003 a ďalej 50 000 obec
26) Vybudovanie regionálnej skládky KO s dosahom na celý okres Komárno 2003 a ďalej 50 000 obec
27) Dobudovanie regionálnej skládky odpadov vrátane dotrieďovacieho zariadenia vyseparovaných odpadov okres Svidník 2003 a ďalej 40 000 obec
28) Vybudovanie skládky komunálnych odpadov v Prievidzi a Novákoch 2003 a ďalej 40 000 obec
29) Dobudovanie regionálnej skládky pre obce Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské Vlachy, Helcmanovce 2003 a ďalej 36 625 EKOVER s.r.o. Spiš. Vlachy
(Ostatné investičné akcie) 30) Zavedenie nových technológií využitia popolovín ENO Zemianske Kostoľany do 2000 200 000 SE a.s.
31) Doprava a ukladanie tuhých odpadov Tepláreň Žilina systémom tuhej hydrozmesi- SEZ š.p. do 2000 46 000 SEZ š.p
32) Doprava a ukladanie tuhých odpadov Tepláreň Martin systémom tuhej hydrozmesi - SEZ š.p. do 2000 42 000 SEZ š.p.
33) Doprava a ukladanie tuhých odpadov Tepláreň Zvolen systémom tuhej hydrozmesi - SEZ š.p. do 2000 39 000 SEZ š.p.
34) Spaľovanie kalov v Teplárni Žilina- SEZ š.p. do 2000 15 000 SEZ š.p.
35) Realizácia zariadenia na suchý odber popolčeka v Teplárni Martin SEZ š.p. do 2000 12 000 SEZ š.p.
*5 Regionálne spaľovne nebezpečných odpadov zo zdravotníckych zariadení 1) Dobudovať regionálne zneškodňovacie zariadenie pre odpady zo zdravotníctva (pyrolýzna spalovňa) pri NsP F.D.R. v Banskej Bystrici do 2000 52 865 NsP F.D.R.
2) Vybudovanie spaľovne pre odpady zo zdravotníctva NsP Prievidza do 2000 10 400 NsP Prievidza
3) Vybudovanie regionálnej spaľovne odpadov zdravotníckych zariadení v areáli Kožiarskych závodov Liptovský Mikuláš 2003 a ďalej 210 300 EKOLIPTOV
4) Rozšíriť a rekonštruovať spaľovňu nebezpečného odpadu Chirana a.s. Turá 2003 a ďalej 40 000 Chirana a.s.
*6 Sanácia a rekultivácia skládok odpadov 1) Sanácia a dodatočné odizolovanie skládky priemyselného odpadu RSTO, Duslo a.s. Šaľa do 2000 111 000 Duslo a.s.
(Sanácia skládok) 2) Sanácia skládok II. Petrochema a.s.Dubová do 2000 100 000 Petrochema
3) Sanácia skládky Hálňa Krompachy - II. etapa - Kovohuty a.s. Krompachy do 2000 75 000 Kovohuty a.s.
4) ENO, sanácia skládky popolovín Tepláreň Handlová do 2000 46 000 SE a.s.
5) Sanácia skládky nebezpečného odpadu - cintorín jedov Vojtovce do 2000 14 000 Tesla Stropkov
6) Sanácia skládky TKO Stropkov do 2000 12 651 obec
7) Sanácia a uzatvorenie skládky odpadov a vybudovanie novej skládky odpadov - AssiDomän a.s. Štúrovo do 2000 10 000 AssiDomän a.s.
8) Sanácia skládky odpadov Krompachy - Hálňa I. etapa - Kovohuty a.s. Krompachy do 2000 3 500 Kovohuty a.s.
9) Sanácia a rekultivácia priestorov starých skládok KO v katastri obcí Čierny Balog, Pohronská Polhora, Heľpa, Poniky, Slovenská Lupča-Podkonice do 2000 nešpecif. obec
10) Sanácia kontaminovaných území po bývalej Sovietskej armáde 2003 a ďalej 964 000 MO SR
11) Sanácia starých skládok v oblasti Nitry a Zlatých Moraviec 2003 a ďalej 80 000 obec
12) Rozšírenie skládky v Považskom Chlmci (okres Žilina) 2003 a ďalej 80 000
13) Sanácia a rekultivácia skládok - Sučany, Martin (Blatná) 2003 a ďalej 50 000 TS Turč. Teplice
14) Sanácia a rekultivácia skládky TKO Nováky - Brezina, NCHZ a.s. Nováky 2003 a ďalej 50 000 NCHZ a.s.
15) Sanácia a rekultivácia dechtofenolových jám v areáli SMZ a.s. Lovinobaňa 2003 a ďalej 25 000 SMZ a.s.
16) Sanácia starých skládok - I. - II. etapa na území Košíc 2003 a ďalej 8 000 obec
17) Projekt sanácie a rekultivácia priestorov skládok na lesnom pôdnom fonde s  možnosťou zakladania intenzívnych porastov 2003 a ďalej 5 000 MP SR
18) Sanácia starých skládok a úložísk popolčeka ENO Zemianske Kostoľany 2003 a ďalej nešpecif. SE a.s.
(Rekultivácia skládok) 19) Rekultivácia časti skládky lúženca v Seredi do 2000 82 D89000 SERROMIN a.s.
20) Biologická rekultivácia kalových polí ZSNP a.s. Žiar nad Hronom do 2000 60 000 ZSNP a.s.
21) Rekultivácia haldy odpadov Šiklov - Železiarne a.s. Podbrezová do 2000 21.500 Železiar. a.s.
22) Rekultivácia skládky priemyselného odpadu ZSNP a.s. Žiar nad Hronom do 2000 15 000 ZSNP a.s.
23) Rekultivácia skládky TKO Rožňava do 2000 7 224 obec
24) Rekultivácia a ukončenie prevádzky skládky Bukocel a.s. Hencovce do 2000 5 000 Bukocel a.s.
25) Úpravy povrchov neprevádzkovaných skládok SMZ a.s. Jelšava do 2000 4 600 SMZ a.s.
26) Likvidácia obsahu skládky „Gudrónová jama"Predajná II., rekultivácia dotknutého územia, sanácia a rekultivácia územia lokality „Gudrónová jama" Predajná I., postupné zneškodňovanie odpadov z vnútropodnikových skladov Petrochema a.s. Dubová 2003 a ďalej 300 000 Petrochema
27) Rekultivácia starej skládky „Srdce" v k.ú. Devínska Nová Ves 2003 a ďalej 100.000 Slovnaft a.s.
obec
28) Projekt likvidácie skládok odpadov na lesnom pôdnom fonde SR 2003 a ďalej 10 000 MP SR
MŽP SR
29) Rekultivácia skládky KO Veľký Slavkov 2003 a ďalej 15 000 VPS
*7 Programy odpadového hospodárstva 1) Podpora opatrení z programov odpadového hospodárstva okresov, obvodov a pôvodcov do 2000 80 000 MŽP SR
2) Aktualizácia Programu odpadového hospodárstva do 2000 nešpecif. MŽP SR
3) Zhodnotenie geologických štruktúr na ukladanie rádioaktívnych odpadov do 2000 nešpecif. MŽP SR
4) Realizácia Programov odpadového hospodárstva v útvaroch a zariadeniach MO SR do 2000 nešpecif. MO SR
5) Prieskum lokalít úložísk rádioaktívnych odpadov II. a III. etapa 2003 a ďalej 20 000 MH SR
MŽP SR
6) Realizácia Programov odpadového hospodárstva jednotlivých subjektov lesného hospodárstva (uzn. vlády SR č.500/1993) I. etapa do 2000 26 000 MP SR
II. etapa 2003 a ďalej 150 000 MP SR
III. etapa 2003 a ďalej 50 000 MP SR