hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia MŽP SR na vyjadrenia Martina Hojsíka k rozvojovým projektom mäkkého turizmu

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) oceňuje záujem Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska o rozvojové projekty mäkkého turizmu v Národnom parku Muránska planina a Národnom parku Poloniny, ktoré sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Jeho spochybňovanie procesu výberu podporených projektov považujeme za prejav opozičného postoja. Aby sa odstránili akékoľvek pochybností, požiada minister životného prostredia o opätovné a nezávislé preverenie postupu pri výbere projektov a ich súlad s výzvou.

Zároveň vo vzťahu k identifikovaným žiadateľom vykonaná MŽP finančnú kontrolu na mieste u tých žiadateľov/prijímateľov, s ktorými už bola uzatvorená zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, s cieľom preverenia splnenia podmienok zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a spôsobilosti vybraných žiadateľov zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu.

Rozvojové projekty národných parkov majú jasný cieľ – priniesť viac peňazí a pracovných príležitostí do regiónov, ktoré bojujú s nezamestnanosťou a úbytkom obyvateľstva, a zároveň pomôžu zmierniť klimatickú krízu a chrániť prírodné hodnoty. Tento zámer sa premietol do výziev na podporu rozvojových projektov NP Muránska planina a NP Poloniny, ktoré obsahovali zároveň hodnotiace kritériá.

Výzvy boli koncipované tak, aby sa mohli zapojiť všetky subjekty bez ohľadu na ich právnu formu. Oprávneným žiadateľom preto mohli byť aj subjekty súkromného sektora. Zo stanoviska Protimonopolného úradu SR vyplynulo, že v prípade identifikovaných projektov sa nejedná o poskytnutie nedovolenej štátnej pomoci, a preto nebol dôvod na ich vyradenie z procesu výberu a hodnotenia. Výzvy nešpecifikovali, že subjekt musí mať skúsenosti z minulosti, a ani to, že musí pôsobiť v oblasti ochrany prírody. Mať zriadenú webovú stránku subjektu uchádzajúceho sa o podporu teda tiež nepatrilo medzi podmienky poskytnutia príspevku.

Jednotlivé projekty nevyberalo MŽP SR, ale ich hodnotili externí hodnotitelia podľa dopredu stanovených kritérií. Tento postup, aj podmienky výzvy, boli konzultované s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou na Úrade vlády SR (NIKA), ktorá výzvu schválila. Pri vyhodnocovaní žiadostí sa zo strany NIKA vykonala kontrola náhodnej vzorky. Procesný audit, ktorý vykonávala Európska komisia, sa zameral na kontrolu mechanizmov na ochranu finančných záujmov EÚ, konkrétne na predchádzanie konfliktu záujmov. Ďalší audit uskutočnil Úrad vládneho auditu, ktorý sa zameral na procesné aspekty výberu projektov. Ani jeden z auditov nekonštatoval pochybenie pri výbere projektov.

Ministerstvo životného prostredia, ani minister, nemali možnosť vstúpiť do odborného hodnotenia projektov. Každý iný postup by porušil pravidlá pre nezávislý výber projektov a došlo by ku konfliktu záujmov.
Dôležitým kritériom pri hodnotení projektu bol prínos pre zvýšenie atraktivity regiónu a pre rozvoj mäkkého turizmu, resp. vytvorenie pracovných príležitostí. Zohľadňoval sa aj fakt, že projekty Plánu obnovy sa musia realizovať do marca 2026. Z toho dôvodu dostali vyššie bodové hodnotenie tie projekty, ktoré spĺňali kritérium pripravenosti a technickej realizovateľnosti, tzn. že mali, napríklad, vypracovanú projektovú dokumentáciu alebo stavebné povolenie, prípadne projekty, ktoré je možné realizovať za kratší časový úsek, než do marca 2026.

Subjekty v regióne mali voľné pole pôsobnosti pri voľbe predmetu jednotlivých projektov, zároveň však museli dodržať princíp „výrazne nenarušiť“ životné prostredie.

Europoslanec Hojsík sa pýta, prečo nebol podporený projekt žiadateľa VZÁCNE A NAŠE, o.z., s názvom Informačné a turistické centrum ochrany tetrovitých vtákov. Hodnotitelia konštatovali, že toto občianske združenie predložilo projekt, ktorého realizácia mohla mať negatívny dopad na ochranu prírody a biodiverzity, tzn. že nespĺňal požiadavku „výrazne nenarušiť“. To vyplývalo aj z negatívneho stanoviska Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Umelý chov a následná introdukcia hlucháňa nie je skutočným riešením problému. Nie je odporúčaná expertami, ani existujúcim Programom starostlivosti o hlucháňa hôrneho.

Na druhej strane projekt „Tradičná mazanka v Zboji“ žiadateľa Transportit splnil hodnotiace kritériá. Projekt je zameraný na vybudovanie tzv. živého múzea remesiel a života v Poloninách, čo pomôže k zachovaniu rusínskej kultúry a tradičných remesiel. Múzeum s celoročnou prevádzkou má za cieľ mapovať všetky zaujímavosti v okruhu do 50 km Národného parku Poloniny a vytvárať sieť remeselníkov, čo podporí zamestnanosť v oblasti tradičných remesiel. Súčasťou múzea bude kováčska a drevárska dielňa, pivnica, altánky, studne, brány a stodoly. Ukážky remesiel majú umožniť návštevníkom, aby si ich mohli vyskúšať. V rámci projektu vzniknú dočasné, aj trvalé pracovné miesta.

Ďalší projekt, na ktorý upozornil Martin Hojsík (projekt Bigovský potok) žiadateľa Autolanc vytvorí oddychovú zónu pre turistov v obci Zboj, kde sa návštevníci oboznámia s prvkami rusínskej kultúry. Projekt počíta s vybudovaním expozície tradičných roľníckych nástrojov, prístreškom, lávkou cez Bigovský potok, vypletaným plotom z lieskového prútia, „chodníkom pre unavené nohy“, či ohniskom. Celý areál bude mať svojho správcu a  pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať funkčnosť celej zóny, vrátane čistenia, kosenia opráv či zimnej údržby.

Projekt s názvom Organická pastva pre oči počíta s vybudovaním menších drevených prvkov turistickej infraštruktúry v lese nad obcou Muráň. Pôjde o oddychový areál, ktorého súčasťou bude útulňa a pozorovacia veža, zrubová sauna, pódium na cvičenie pre návštevníkov areálu, stojan na bicykle s drobným opravárenským náradím, kompostovacie WC či altánok s ohniskom.

MŽP SR v tejto súvislosti informuje, že pokiaľ ide o projekt zameraný na udržanie a revitalizáciu chovu norika muránskeho na Muránskej planine, jeho oprávnenosť potvrdila dohoda ministra životného prostredia Jána Budaja s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelom Vlčanom o zachovaní chovu týchto koní v Dobšinej a na Veľkej lúke na Muránskej planine.

MŽP SR konštatuje, že hodnotitelia v rámci výziev Plánu obnovy určených pre národné parky Muránska planina a Poloniny rozhodli o podpore 28 projektov za vyše 17 miliónov eur. Úspešnými žiadateľmi boli najmä obce a mestá, ale aj občianske združenia, správy národných parkov, rozvojové agentúry, pozemkové spoločenstvá, aj súkromné spoločnosti. Zoznam podporených projektov je zverejnený na webovej stránke ministerstva: https://www.minzp.sk/poo/np-muranska-poloniny/

Autor fotografie: Filip Kulisev