hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OTN ŽP 2 301:98

ODVETVOVÁ TECHNICKÁ NORMA MŽP SR Schválená 1. júna 1998

Ochrana ovzdušia

Spaľovanie vybraných odpadov v cementárenských rotačných peciach
OTN ŽP

Návod na ochranu ovzdušia 2 301:98

Vydaním OTN ŽP 2 301:98 sa zabezpečuje implementácia osobitných právnych predpisov vo veciach riešenia ochrany ovzdušia [nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z.] a vo veciach zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov [vyhláška MŽP SR č. 41/1997 Z.z.] pri spaľovaní odpadov v iných zariadeniach ako sú spaľovne odpadov. Právne predpisy vo veciach ochrany ostatných zložiek ŽP, bezpečnosti a požiarnej ochrany nie sú týmto “implementačným” návodom na vykonávanie predpisov v ochrane ovzdušia dotknuté.

Táto norma popisuje súčasný stav techniky vo veciach ochrany ovzdušia pri spaľovaní vybraných odpadov v rotačných cementárenských peciach, vymedzuje možné druhy spaľovaných odpadov a najvyššie prípustné podiely škodlivín v odpadoch z hľadiska ochrany ovzdušia, pričom sa jedná o "prirodzený" obsah škodlivín, t.j. v takom odpade ako vznikol - bez primiešavania odpadov s vyšším podielom škodlivín!

Norma ďalej popisuje princípy aktuálnych technológií spaľovania, podáva informácie o určených emisných limitoch pre jednotlivé znečisťujúce látky a určených všeobecných podmienkach prevádzkovania, podáva informácie o charakteristickom látkovom zložení vybraných druhov odpadov, uvádza pokyny na identifikáciu látok znečisťujúcich ovzdušie a identifikáciu primárnych miest ich vzniku, ustanovuje vybrané technicko-prevádzkové podmienky prevádzky, ustanovuje zásady vedenia prevádzkovej evidencie, riadenia vstupnej kontroly technologického procesu, určuje špecifické podmienky zisťovania údajov o dodržiavaní emisných limitov a o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok.

Pri iných možných zariadeniach na spaľovanie odpadov ako sú spaľovne odpadov sa zásady riešenia ochrany ovzdušia uvedené v tejto norme pre rotačné cementárenské pece používajú primerane v závislosti od konkrétnych podmienok - najmä pri interpretovaní podmienok spaľovania určených nariadením vlády SR č.92/1996 Z.z.

O B S A H (.....Strana)

 

 1. Predmet normy.....2
 2. Termíny, definície a skratky.....3
 3. Vymedzenie druhov a podmienok spaľovania odpadov.....5
  1. Všeobecné podmienky spaľovania.....5
  2. Vymedzenie druhov odpadov vhodných na spaľovanie.....6
 4. Technológia spaľovania odpadov.....8
  1. Preberanie odpadov v cementárni.....8
  2. Skladovanie tuhých, prašných a pastovitých odpadov.....9
  3. Skladovanie kvapalných odpadov.....10
  4. Manipulácia a skladovanie odpadov s intenzívnym zápachom.....10
  5. Dávkovanie odpadov.....11
  6. Osobitné podmienky spaľovania odpadov.....13
 5. Emisné obmedzenia.....14
  1. Emisné limity pre základné ZL.....14
  2. Všeobecne platné emisné limity.....14
  3. Emisné limity platné pre spaľovanie odpadov.....14
  4. Emisné podmienky pre CO.....17
  5. Všeobecné podmienky prevádzkovania - hmotnostné toky ZL.....17
  6. Účinnosť zneškodňovania PCB, PCT a PCBT.....18
 6. Prevádzková evidencia, riadenie a kontrola procesu.....19
  1. Všeobecné zásady kontroly a riadenia procesu.....19
  2. Kontrola technologických parametrov a podmienok prevádzky.....20
 7. Návod na emisné merania.....22
  1. Všeobecné podmienky vykonávania emisných meraní.....22
  2. Všeobecné podmienky kontinuálneho monitorovania.....22
  3. Všeobecné podmienky vykonávania jednorazových meraní.....23
  4. Vyhodnotenie výsledkov emisných meraní.....24
  5. Správa z emisného merania.....25

Vypracovanie normy
Spracovateľ: Ing. Miroslav Prosňanský, OČOT s.r.o., Trenčín, Ing. Jozef Bocko, MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia
Technická normalizačná komisia: TNK č. 28 Ochrana ovzdušia (TNK odsúhlasené 16. februára 1998)

OTN ŽP 2 301:99 (zip, 412 kB)

Sekcia ochrany zložiek ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor ochrany ovzdušia