hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OTN ŽP 2 111:99

ODVETVOVÁ TECHNICKÁ NORMA MŽP SR Schválená 1. marca 1999

Ochrana ovzdušia

Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia

Návod na vykonávanie vyhlášky a na vydávanie odborných posudkov
2 111:99

Zmena 1 k 1. 07. 2003
Predmet normy
OTN ŽP 2 111 upravuje do ďalších podrobností ustanovovanie oprávnených osôb, podmienky výkonu posudkovej činnosti a ustanovuje podrobnosti o vecných náležitostiach a formálnej úprave odborných posudkov vydávaných vo veciach ochrany ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 111/1993 Z.z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky MŽP SR č. 53/1995 Z.z

OBSAH

 

 1. Predmet normy
 2. Termíny, definície a skratky
 3. Podrobnejšia úprava náležitosti odborného posudku
  1. Základné náležitosti odborného posudku
  2. Meno a priezvisko oprávnenej osoby, číslo osvedčenia
  3. Účasť ďalších subjektov na posudzovaní
  4. Dôvod vypracovania odborného posudku
  5. Identifikačné údaje žiadateľa, pre ktorého je odborný posudok vypracovaný
  6. Predmet posudzovania
  7. Charakteristika posudzovaného predmetu
  8. Postup a metóda posudzovania
  9. Iné dôležité skutočnosti
  10. Výsledok posúdenia
  11. Závery vyplývajúce z výsledku posúdenia
  12. Záver posudku
  13. Dátum vydania posudku, podpis oprávnenej osoby a u právnickej osoby aj meno a podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky
 4. Rámcová náplň odborných posudkov
  1. Posudky k súhlasom na umiestňovanie stavieb veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia
  2. Posudky k súhlasom na povoľovanie stavieb a k zmenám používaných palív a surovín a zmenám využívania technologických zariadení
  3. Posudky k súhlasom na uvedenie stavieb veľkých a stredných zdrojov znečisťovania do prevádzky
  4. Posudky k súhlasom na výrobu a dovoz zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie
 5. Príloha A (informatívna) Príklad postupu a metód posudzovania pre povoľovanie stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/1991 Z.z v znení neskorších predpisov
 6. Príloha B (normatívna) Podrobnejšie podmienky výkonu posudkovej činnosti
 7. Príloha C (normatívna) Podrobnejšie podmienky overovania odbornej spôsobilosti a ustanovovania oprávnených osôb (zrušené)
 8. Príloha D (normatívna) Vymedzenie odborov posudzovania a vecnej pôsobnosti posudzovateľa pri podávaní žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 111/1995 Z.z. (zrušené)
 9. Príloha E (informatívna) Informatívne odstupové vzdialenosti pri posudzovaní umiestnenia nových zdrojov znečisťovania ovzdušia (majúcich charakter priemyselnej výroby)

 

UPOZORNENIE
Nezrušené časti normy je potrebné uplatňovať podľa súčasných platných predpisov a náležitosti odborných posudkov podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2010 z 22. júna 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia (oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 32/2011 Z. z., uverejnenie v čiastke 2/2010 Vestníka MŽP SR).
Informatívne odstupové vzdialenosti v prílohe E je potrebné uplatňovať podľa súčasne platného znenia "Smernice Krajinského ministerstva pre životné prostredie a ochranu prírody, poľnohospodárstvo a ochranu spotrebiteľa Severného Porúria a Vestfálska, SRN

2018-09-17 aktualizovaná URL adresa: RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 v. 6.6.2007

Vypracovanie normy
Spracovateľ: Ing. Jozef Bocko, MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia
Technická normalizačná komisia: TNK č. 28 Ochrana ovzdušia (TNK odsúhlasené 25. februára 1999).

Sekcia ochrany zložiek ŽP
Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor ochrany ovzdušia