hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OTN ŽP 2 009-4:3N

ODVETVOVÁ TECHNICKÁ NORMA MŽP SR 3. návrh z 05/2000

Ochrana ovzdušia.

Udelovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií na úcely konaní pred orgánmi ochrany ovzdušia. OTN ŽP

Príprava overovacieho plynu
2 009-4:3N

Vydaním OTN ŽP 2 009-4 sa zabezpecuje implementácia vyhlášky MŽP SR c. 299/1995 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR c. .../2000 Z.z. vo veciach overenia spôsobilosti žiadatela o udelenie oprávnenia na vykonávanie merania emisií (a primerane aj merania imisií) s použitím manuálnych analytických metodík, ak výsledok merania slúži na úcely konania pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia a na udržiavanie systému kvality laboratórií, ktorým bolo oprávnenie udelené.

OTN ŽP 2 009-4 konkretizuje postup prípravy overovacieho plynu dynamickou permeacnou metódou (vychádza z postupu podla STN ISO 6349) a urcuje podmienky potvrdenia platnosti postupu prípravy a zariadenia na prípravu overovacieho plynu, ktorý sa používa na úcel:

POZNÁMKA OTN ŽP 2 009-4 je výstupom riešenia osobitného projektu zameraného na riešenie systému kvality meraní v environmentálnych laboratóriách pod gesciou urcených referenených laboratórií. Referencným laboratóriom vo veciach meraní emisií a imisií látok znecistujúcich vonkajšie ovzdušie je Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) Bratislava.

Vydaním OTN ŽP 2 009-4 ako súcasti noriem OTN ŽP radu 2 009 sa “nepriamo” ustanovujú doplnkové kritéria a požiadavky urcené MŽP SR podla § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR c. 299/1995 Z.z. na overovanie spôsobilosti skúšobného laboratória v rámci akreditácie podla STN EN 45001.

Overovací plyn sa pripravuje dynamickou permeacnou metódou, ktorá spocíva v tom, že sa v tepelne stabilizovanej casti permeacnej aparatúry z permeacnej jednotky (rúrky, nádobky) s obsahom pripravovanej ZL uvolnuje casovo konštantné množstvo danej ZL, ktoré sa následne kontinuálne zmiešava s ustáleným objemovým prietokom zvoleného nosného plynu. Priemerná hmotnostná koncentrácia ZL v overovacom plyne sa vypocíta z úbytku hmotnosti ZL v permeacnej jednotke, meraných objemových prietokov a stavových velicín nosného plynu.

Platnost postupu prípravy a konkrétneho zariadenia (aparatúry) na prípravu overovacieho plynu permeacnou metódou sa potvrdí tak, že sa priemerná hmotnostná koncentrácia ZL v pripravenom plyne vypocítaná z parametrov permeacnej aparatúry porovná jednou z nasledovných možností:

V prípade potvrdzovania platnosti overovacím analytickým stanovením sa ako overovacia metóda použije prednostne normalizovaná metóda s nadviazaním na CRM, resp. ak nie je dostupný, tak na iný RM podla zásad používania RM uvedených v kapitole 4 OTN ŽP 2 001(t.c. R2N).

Vypracovanie normy

Spracovatel: Ing. Dušan Súlovec, SHMÚ- referencné laboratórium; Ing. Leoš Vyskocil, SMÚ, Ing. Jozef Bocko, MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia
Technická normalizacná komisia: TNK c. 28 Ochrana ovzdušia (TNK odsúhlasené ... 2000)

Sekcia ochrany zložiek ŽP
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor ochrany ovzdušia