hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OTN ŽP 2 009-3:3N

ODVETVOVÁ TECHNICKÁ NORMA MŽP SR 3. návrh z 05/2000

Ochrana ovzdušia.

Udelovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií na úcely konaní pred orgánmi ochrany ovzdušia. OTN ŽP

Overovanie spôsobilosti 2 009-3:3N

Vydaním OTN ŽP 2 009-3 sa zabezpecuje implementácia vyhlášky MŽP SR c. 299/1995 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR c. .../2000 Z.z. vo veciach overenia spôsobilosti žiadatela o udelenie oprávnenia na vykonávanie merania emisií (a primerane aj merania imisií) s použitím manuálnych analytických metodík, ak výsledok merania slúži na úcely konania pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia a na udržiavanie systému kvality laboratórií, ktorým bolo oprávnenie udelené.

OTN ŽP 2 009-3 ustanovuje:

Vydaním OTN ŽP 2 009-3 sa zároven ustanovujú doplnkové kritéria a požiadavky urcené MŽP SR podla § 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR c. 299/1995 Z.z. na overovanie spôsobilosti skúšobného laboratória v rámci akreditácie podla STN EN 45001, ktorým laboratórium preukazuje splnenie odborných podmienok na udelenie oprávnenia.

Overovanie spôsobilosti laboratória vykonávat kvalifikované stanovenia (merania emisií alebo imisií ZL) je založené na teste, ktorým sa zistuje ekvivalentnost hmotnostnej koncentrácie ZL stanovenej overovaným laboratóriom s nominálnou hodnotou hmotnostnej koncentrácie ZL v certifikovanom referencnom plyne,
nominálnou - potvrdenou (validovanou) hodnotou hmotnostnej koncentrácie ZL v overovacom plyne,
výsledkom referencného stanovenia hmotnostnej koncentrácie ZL v overovacom plyne.

Základným ukazovatelom výkonnosti je kritérium spôsobilosti vyjadrené vztahom:

(význam symbolov je uvedený v pripojenej norme)

Dalšími ukazovatelmi sú :

Vypracovanie normy

Spracovatel: Ing. Dušan Súlovec, SHMÚ- referencné laboratórium; Ing. Leoš Vyskocil, SMÚ, Ing. Jozef Bocko, MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia
Technická normalizacná komisia: TNK c. 28 Ochrana ovzdušia (TNK odsúhlasené ... 2000)


Sekcia ochrany zložiek ŽP
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor ochrany ovzdušia

Uzavierka pripomienok k 3. návrhu: do 15. 06. 2000