hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OTN ŽP 2 008:99

ODVETVOVÁ TECHNICKÁ NORMA MŽP SR Schválená 1. marca 1999

Ochrana ovzdušia

Zisťovanie množstva znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
OTN ŽP

Všeobecné zásady zisťovania množstva jednorazovým meraním - Energetické zdroje
2 008:99

07/2012: Opravy vybraných údajov o zložení repkovej slamy v tabuľke B.3 a merného objemu spalín pre plynné palivá v tabuľkách B.10a a B.10b.

Predmet normy

OTN ŽP 2 008:99 je návodom na vykonávanie vyhlášky MŽP SR č. 41/1997 Z.z. vo veciach zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, ktorý:

interpretuje a ustanovuje ďalšie podrobnosti o zisťovaní množstva znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia zo stacionárnych zdrojov znečisťovania,
pri zariadeniach na spaľovanie palív (elektrárne, teplárne, výhrevne, procesné zariadenia) upresňuje formy vyjadrovania individuálnych emisných faktorov (IEF) a podmienky zisťovania IEF postupmi jednorazového merania,
upravuje postup zisťovania množstva vypusteného zo zariadení na spaľovanie palív počas prechodových stavov (kvalifikovaný rozbor),
upravuje metodiku výpočtu objemového prietoku spalín v osobitných prípadoch neexistencie vhodného meracieho miesta pri jednorazovom meraní (primerané uplatnenie aj na účel náhrady kontinuálneho monitorovania objemového prietoku spalín výpočtom),
je aplikovanou metodikou zisťovania IEF pre oprávnené meracie skupiny.

OBSAH (.....Strana)

 1. Predmet normy.....3
 2. Definície a termíny, značky a skratky.....3
 3. Legislatívne podmienky zisťovania vypusteného množstva ZL.....8
  1. Všeobecne platné podmienky zisťovania vypusteného množstva ZL jednorazovým meraním.....8
  2. Všeobecné podmienky zisťovania IEF pri energetických zariadeniach.....10
 4. Podmienky jednorazového merania IEF pri energetických zariadeniach.....11
  1. Metodiky merania.....12
  2. Čas trvania odberu vzorky plynu / merania s použitím EMS / vyhodnocovania IEF.....12
  3. Zásady zisťovania IEF podľa skladby zariadenia – voľba miesta merania.....14
  4. Technologické podmienky merania IEF z energetických zariadení.....17
 5. Druhy znečisťujúcich látok.....19
 6. Forma vyjadrovania a algoritmus zistenia IEF.....20
  1. Forma vyjadrovania IEF pre energetické zariadenia.....20
  2. Algoritmus zistenia IEF pre energetické zariadenia.....21
  3. Koncentrácia ZL.....23
  4. Objemový prietok spalín.....24
  5. Množstvo spáleného paliva, množstvo vyrobenej energie.....24
  6. Údaje o látkovom zložení a kvalitatívnych parametroch paliva.....24
  7. Údaje o vybraných technicko-prevádzkových parametroch zariadenia.....25
 7. Ohodnotenie neistoty hodnoty IEF.....25
 8. Výpočet vypusteného množstva ZL.....27
  1. Množstvo ZL vypustené počas ustálenej prevádzky.....27
  2. Množstvo ZL vypustené počas nábehových stavov.....28
  3. Množstvo ZL vypustené počas osobitných stavov.....30
  4. Celkové vypustené množstvo za rok.....30

Príloha A (normatívna).....31

 1. Metodika výpočtu objemového prietoku spalín.....31
 2. Spaľovanie palív.....34
 3. Stechiometrické pomery pri spaľovaní palív.....35
 4. Nedokonalé spaľovanie, nadbytok spaľovacieho vzduchu.....39
 5. Výpočet objemu spalín z nameraných koncentrácií CO2, CO a kyslíka.....43
 6. Ohodnotenie neistoty výpočtu objemového prietoku.....44
 7. Overenie správnosti nameraných hodnôt a príklad výpočtu merného objemu spalín.....44

Príloha B (informatívna) Charakteristické zloženie a znaky vybraných druhov palív.....47

 1. Definícia a rozdelenie palív.....48
 2. Pojmy a fyzikálno-chemické veličiny charakterizujúce palivá.....48
 3. Metodiky stanovenia fyzikálno-chemických parametrov palív.....51
 4. Tuhé palivá.....52
 5. Kvapalné palivá.....56
 6. Plynné palivá.....58

Vypracovanie normy

Základná časť a zostavenie: Ing. Jozef Bocko, MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia
Odborná časť: PROFING s.r.o., Ing. J. Peschl, CSc., Ing. J. Balajka DrCs., Ing. J. Judák CSc.
Technická normalizačná komisia: TNK č. 28 Ochrana ovzdušia (TNK odsúhlasené 15. novembra 1998)

Sekcia ochrany zložiek ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor ochrany ovzdušia