hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OTN ŽP 2 006:98

ODVETVOVÁ TECHNICKÁ NORMA MŽP SR
OTN ŽP 2 009 :98

Ochrana ovzdušia
Kontinuálne monitorovanie látok znečisťujúcich ovzdušie emisnými automatizovanými monitorovacími systémami (AMS)
Požiadavky na inštaláciu a na funkčné skúšanie 

OTN ŽP 2 006:98 ustanovuje doplnkové  požiadavky na navrhovanie, inštaláciu, kalibráciu, zisťovanie pracovných charakteristík, uvádzanie do prevádzky, vymedzuje rozsah úplnej funkčnej skúšky a čiastkových funkčných skúšok automatizovaných emisných monitorovacích systémov (“AMS”) na kontinuálne meranie SO2, NO+NO2 (ako NO2), CO, CxHy, HCl, HF, kyslíka a objemového prietoku.

Vydaním OTN ŽP 2 006:98 sa zabezpečuje implementácia (návod na vykonávanie) právnych predpisov vo veciach zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a vo veciach zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok (najmä vyhlášky č. 363/2010 Z. .z) s použitím AMS-E, ak výsledky monitorovania slúži na účel konania pred orgánmi ochrany ovzdušia.

Táto OTN ŽP je súvisiacou normou s normami, ktoré definujú stav techniky kontinuálneho monitorovania emisií a s normou OTN ŽP 2 007, ktorá ustanovuje požiadavky na spracovanie a na vyhodnocovanie údajov meraných s použitím AMS.

  

Od vypracovania OTN ŽP 2 006 :98 uplynulo 14 rokov. Za uvedené obdobie sa 3 x zmenili SR predpisy vo veciach monitorovania emisií. V roku 2012 dôjde k ďalšej zmene predpisov. Systémové požiadavky z OTN ŽP 2 006 :98 na inštalovanie a na funkčné preskúšavanie boli pretransformované do vyhlášky „o monitorovaní emisií“.

Normalizačným orgánom EU – CEN boli taktiež vydané viaceré EN normy v odbore kontinuálneho merania emisií, na ktoré sú v predpisoch aj priame odkazy. Vo vzťahu k OTN ŽP 2 006 :98 ide najmä o STN EN 14181 (t. č. vydanie 08/2005) a TNI CEN/TR 15983 (t. č. vydanie 01/2011).

Z vyššie uvedených dôvodov OTN ŽP 2 006 :98 NIE JE už uvedená v súčasnej informácii o štandardných metodikách podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z. z. (http://emisie.shmu.sk/enpis - oprávnené metódy - skúšanie AMS - emisie, resp. inšpekcie AMS - emisie).

Aj napriek tomu, že OTN ŽP 2 006 :98 nie je ako „celok oznámená“ ako štandardná oprávnená metodika, obsahuje časti, ktoré predpisy a EN normy neriešia a ktoré sú pre prax „ešte užitočné“. Z tohto dôvodu nebola zrušená a ponecháva sa v používaní „podľa potreby“.

Pri používaní OTN ŽP 2 006 :98 sa však musí dôsledne rešpektovať všeobecne platné pravidlo, ktoré ustanovuje § 15 ods. 8 súčasnej vyhlášky Ministerstva  životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, že „z normatívnych a odporúčaných požiadaviek a postupov technickej metodiky sa uplatňujú len tie požiadavky a postupy, ktoré

  1. sú v súlade s požiadavkami, ktoré pre zistenie hodnoty danej veličiny alebo vykonanie odbornej činnosti ustanovuje osobitný predpis vo veciach určenia emisného limitu a požiadaviek jeho dodržania, 
  2. osobitný predpis podľa písmena a) ani táto vyhláška „o monitorovaní“ neustanovujú,
  3. sú v prípade pochybnosti riešené v súhlase a/alebo v integrovanom povolení a/alebo v schválenej dokumentácii."
  4.