Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obehové hospodárstvo

V rámci snahy o prechod na udržateľný model hospodárstva a nadväzujúc na aktivity v oblasti zdrojovej efektívnosti prijala Európska Komisia v roku 2015 Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo. Obsahuje konkrétne opatrenia pokrývajúce všetky články hodnotového reťazca od výroby cez spotrebu, opravu a repasáciu, nakladanie s odpadom až po návrat surovín naspäť do hospodárstva a ich využitie vo výrobnom cykle už v podobe druhotných surovín.

Súčasťou prechodu na obehové hospodárstvo je napríklad revidovanie európskych odpadových smerníc, ktoré obsahujú po novom ambiciózne ciele v oblasti recyklácie komunálneho odpadu aj odpadu z obalov, obmedzenia skládkovania, triedenia bioodpadu, textilu a nebezpečného komunálneho odpadu či rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V nadväznosti na akčný plán pre obehové hospodárstvo vypracovala Komisia aj Európsku stratégiu pre plasty v obehovom hospodárstve a predstavila návrh smernice, ktorá zakazuje či obmedzuje 10 produktových skupín jednorazových plastov, ktoré tvoria väčšinu odpadu na európskych plážach.

V rámci EÚ funguje Európska platforma pre obehové hospodárstvo. Na Slovensku zase Informačná Platforma Zelené hospodárstvo, kde sú publikované aj riešenia v oblasti obehového hospodárstva.

Pre viac informácií navštívte stránku http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm.

Publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska - listovacia verzia tu, PDF verzia tu