hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Platforma Obehové Slovensko chce prispieť k zmene nášho ekonomického modelu

 

Sedem partnerov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora zakladá platformu Obehové Slovensko. Na pôde Ministerstva životného prostredia SR dnes podpísali memorandum o spolupráci. Platforma má prispieť k prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré šetrí prírodné zdroje, minimalizuje odpad, znižuje závislosť na dovoze primárnych surovín a poskytuje nové podnikateľské príležitosti.

Car sharing (zdieľanie áut), móda z recyklovaných látok či garancia dostupnosti náhradných dielov. Aj tak môže vyzerať v praxi obehové hospodárstvo, ktoré vedie k znižovaniu množstva odpadu, ale aj emisií skleníkových plynov. Jeho zavádzanie vyžaduje spoluprácu naprieč sektormi a celou spoločnosťou. Práve podpora prierezových partnerstiev, ako aj diskusií o príležitostiach a odstraňovaní bariér pri prechode na obehové hospodárstvo sú jednými z hlavných cieľov Obehového Slovenska. Ďalšími sú prezentácia príkladov dobrej praxe či výmena skúseností a vedomostí.

Sprísňovanie zákonov je podľa Jany Bielikovej zo Slovak Business Agency (SBA) jedným z motívov, prečo sa firmy začínajú o obehové hospodárstvo zaujímať: “Jednotná platforma, kde získajú informácie o pripravovaných zmenách, ale aj o príkladoch dobrej praxe či kontakty, je preto dôležitou formou podpory”. Regulácie však predstavujú len časť riešenia. Podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Norberta Kurillu potrebujeme zmenu zmýšľania. “Preto chceme prostredníctvom tejto platformy podporiť priekopníkov, ktorí budú ostatných inšpirovať.” Skúsenosti partnerov SBA či INCIEN potvrdzujú, že zmena už sčasti nastáva - Slováci sú uvedomelejší. “Firmy pociťujú tlak zo strany spotrebiteľa a často aj zvnútra firmy,” vysvetľuje Petra Cséfalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN). Nová platforma má za cieľ podporiť takéto povedomie, aj poukázať na príležitosti pre podnikateľov. Tí môžu napríklad vďaka obehovým princípom ušetriť na poplatkoch za nakladanie s odpadom, inovovať existujúce či objaviť nové biznis modely.

Prechod na obehové hospodárstvo sa v posledných rokoch stáva dôležitou témou jednak na národnej, ale aj na európskej úrovni. Ministerstvo životného prostredia počas predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016 spustilo Bratislavský proces prechodu na zelené hospodárstvo. Obehové hospodárstvo je jednou z hlavných priorít Envirostratégie 2030. Ministerstvo zároveň robí veľké zmeny v rámci odpadovej politiky. Zvýšili sa poplatky za skládkovanie, čo motivuje samosprávy k väčšiemu triedeniu. Spoplatnením ľahkých igelitových tašiek sa dosiahlo rapídne zníženie ich spotreby. Vo februári 2019 vstúpil do platnosti Program predchádzania vzniku odpadu SR, ktorý okrem iného odporúča samosprávam zavedenie motivačného množstvového zberu odpadu. Veľkým krokom vpred k obehovej ekonomike je aj presadenie zálohovania PET fliaš a plechoviek a zákaz vybraných druhov jednorazových plastov.

Zakladajúcimi členmi platformy Obehové Slovensko sú Ministerstvo životného prostredia SR, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Slovak Business Agency (SBA), PricewaterhouseCoopers Slovensko, Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), Slovenská agentúra životného prostredia a Holandská obchodná komora v SR. V prvej fáze chcú prilákať etablované firmy, ktoré už zavádzajú obehové princípy do svojho podnikania, pričom platforma momentálne pristupuje k úvodnému oslovovaniu. Tí, čo pristúpia ako prví, dostanú možnosť podieľať sa na určovaní jej priorít a aktivít. Partnermi do diskusie budú aj ďalšie rezorty, samosprávy, neziskové či výskumné inštitúcie. Podobné platformy vznikajú po celej Európe a vo svete. Iniciátori Obehového Slovenska chcú tento trend nasledovať. Navyše, viacerí z nich už predtým spolupracovali na projektoch a podujatiach v oblasti obehového hospodárstva.


Informácie o partneroch:

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Holandská ambasáda na Slovensku chce podporiť tému obehovej ekonomiky na Slovensku a v bilaterálnych vzťahoch. K tvorbe platformy Obehové Slovensko prispela napríklad vytvorením samostatnej pozície koordinátorky, ktorá platformu spustí a pomôže členom komunikovať a spolupracovať.
Inštitút cirkulárnej ekonomiky
INCIEN je nezisková organizácia, ktorá informuje, vzdeláva a prezentuje úspešné príklady z praxe v oblasti obehového hospodárstva už od roku 2016. V spolupráci s firmami, samosprávami, vládnymi inštitúciami a ďalšími aktérmi vstupuje do projektov, ktoré umožňujú prechod z lineárneho chodu systému na obehový.
PricewaterhouseCoopers Slovensko
PwC je sieťou firiem odhodlaných poskytovať kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Keďže ich hlavným cieľom je usilovať sa o vytváranie dôvery a riešení dôležitých problémov v spoločnosti, je pre nich dôležité presadzovať princípy obehovej ekonomiky ako environmentálny imperatív a obchodnú stratégiu.
Slovak Business Agency
Už viac ako 20 rokov poskytuje komplexnú podporu podnikania na Slovensku. SBA podporuje malé a stredné podniky finančnou a nefinančnou formou aj v oblasti obehového hospodárstva, eko-inovácií, zdrojovej efektívnosti a sociálneho podnikania.
Holandská obchodná komora v SR
Holandská obchodná komora na Slovensku spája holandské a slovenské spoločnosti, inštitúcie a orgány. Ponúka im prístup k širokej škále seminárov, networkingových podujatí a exkurzií do zaujímavých spoločností na Slovensku. Zastupuje viacero holandských spoločností, ktoré sú lídrami v oblasti obehového hospodárstva.
Ministerstvo životného prostredia SR
Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ spustilo MŽP SR bratislavský proces prechodu na zelené hospodárstvo (Transition to Green Economy – T2gE). Odvtedy rozvíja aktivity v štyroch pilieroch T2GE - tvorba politík, legislatíva, znalosti a spolupráca.
Slovenská agentúra životného prostredia
SAŽP je príspevkovou organizáciou zriadenou MŽP SR. Tému obehového hospodárstva podporuje organizáciou konferencií a workshopov. Súčasne rozvíja túto tému aj po odbornej stránke, najmä v oblasti nastavovania indikátorov rozvoja obehového hospodárstva a prieskumu fungujúcich modelov cirkulárnych tokov materiálov na Slovensku aj v spolupráci so súkromným sektorom. Prevádzkuje zároveň informačnú platformu Zelené a obehové hospodárstvo.