Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zelené verejné obstarávanie

Predstavuje postup, pri ktorom sa zohľadňuje environmentálny dopad tovarov, služieb a stavebných prác v rámci ich nakupovania a verejného obstarávania, a to uplatňovaním environmentálnych požiadaviek.
Zelené verejné obstarávanie je jeden z dobrovoľných politických nástrojov v oblasti životného prostredia, to znamená, že nie je vynútené zákonom, ani motivované žiadnou formou stimulácie, jeho neuplatňovanie nie je postihnuteľné. Ide o nástroj preventívnej stratégie realizovaný vo forme opatrení zameraných na znižovanie znečisťovania životného prostredia.
Výhody zeleného verejného obstarávania možno vidieť predovšetkým v:

Za účelom jednotnej a transparentnej realizácie zeleného verejného obstarávania a jednotného monitorovania dosiahnutej úrovne v členských štátoch sú na úrovni EÚ vytvorené a pravidelne aktualizované jednotné environmentálne charakteristiky odporúčané pre vybrané skupiny produktov pri vytváraní zelenej zákazky.

Z uvedených produktových skupín si SR vybrala 12 prioritných, ktoré sa stali základom pre „Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020“prijatý vládou SR v roku 2016. Minister životného prostredia zároveň každoročne vláde predkladá Informácie o plnení akčného plánu (2017, 2018).  Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Zelenšie Slovensko) zároveň určuje cieľ, že Slovensko bude do roku 2030 zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania.

V súvislosti s prioritnými produktovými skupinami z Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie 2016-2020 sa Inštitút environmentálnej politiky vo svojej analýze (pdf 451 kB) bližšie pozrel na obstarávanie v troch produktových skupinách a vo svojom komentári konštatuje, že celkové náklady obstarávania environmentálne šetrnejšieho papiera či osobných áut nemusia byť pre štát vyššie a pozitívne sa odrazia na životnom prostredí. Dostupné počítače už v súčasnosti spĺňajú environmentálne normy.

Ďalšie informácie sú dostupné na webe Slovenskej agentúry životného prostredia. Pre pomoc s vytvorením zelenej zákazky kontaktujte GPP helpdesk na odbore environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru Slovenskej agentúry životného prostredia.