hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

LIFE +

Schválené projekty v programe Európskej komisie LIFE + v rokoch 2007 – 2013

aktualizácia 08/2011

 

Projekty LIFE+ Príroda

     

Kód projektu

Názov projektu

Celkový rozpočet v  EUR

Príspevok EK v EUR

Žiadateľ (Partneri)

LIFE07 NAT/SK/000707

Ochrana ohrozených druhov vtákov v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja

4 577 663

2 288 839

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (VV, Agravia, PrifUK, EDUKOVIZIG, SZITE)

www.dunaj.broz.sk/vtaky

LIFE08 NAT/SK/000239

Ochrana hraboša severského panónskeho

3 626 018

2 719 514

Bratislavské regionálne ochranárske združenie  (VUVH, PrifUK, NP Neusiedler See-Seewinkel (Rakúsko), Združenie Pisztráng Kör (Maďarsko); Spoločnosť pre štúdium a ochranu cicavcov (Holandsko) )

 

www.dunaj.broz.sk/microtus

LIFE09 NAT/SK/000395

Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v CHVÚ Medzibodrožie na  Slovensku

1 870 720

1 403 040

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

www.medzibodrozie.vtaky.sk

LIFE09 NAT/SK/000396

Ochrana orľa krikľavého na Slovensku

1 341 968

783 948

Ochrana dravcov na Slovensku (SSE, VSE)

 

LIFE10 NAT/SK/000079

Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku

1 481 248

740 624

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (SOS/BirdLife, SON)

 

LIFE10 NAT/SK/000080

Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

3 490 059

1 745 029

Bratislavské regionálne ochranárske združenie  (ŠOP SR, DAPHNE, PriFUK, Trout Circle Association (PK) Hungary, National Park Donau-Auen (NPDA) Austria) )

 

LIFE10 NAT/SK/000083

Obnova ohrozených panónskych slanísk a pieskových dún na južnom Slovensku

2 367 530

1 773 280

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (ŠOP SR, Bratislavské regionálne ochranárske združenie)

 

SPOLU projekty LIFE+ Príroda

18 755 206

11 454 274

     

Projekty LIFE+  Životné prostredie

     

Kód projektu

Názov projektu

Celkový rozpočet v  EUR

Príspevok EK v EUR

Žiadateľ (Partneri)

LIFE08 ENV/SK/000240

Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie biomasy

1 358 109

491 773

BIOMASA, združenie právnických osôb

www.biomasa.sk/index.php/chefub

LIFE08 INF/SK/000243

Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode

1 056 895

527 272

VUVH (SAŽP, Daphne-Inštitút aplikovanej ekológie)

www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/projekt-life/zakladne-informacie-o-projekte

LIFE10 ENV/SK/000086

Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľov SR

418 112

207 273

ŠGÚDŠ

 

SPOLU projekty LIFE+  Životné prostredie

2 833 116

1 433 591

Projekty LIFE+ (zahraničný príjmateľ so slovenským partnerom)

     

Kód projektu

Názov projektu

Celkový rozpočet slovenských partnerov v EUR

Príspevok EK pre  slovenského partnera v EUR

Prijímateľ /Nemecko/

Slovenský partner

LIFE07 ENV/D/000224

Promoting the Protection of Natura and Biodiversity in Urban Areas: Award European Capital of Nature

191 312

95 106

Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestskom prostredí: Cena Európske hlavné mesto prírody a biodiverzity

Deutsche Umwelthilfe

Regionálne Environmentálne Centrum

www.capital-biodiversity.eu   

LIFE07 ENV/D/000218

Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System

692 200

333 200

Johann Heinrich von Thünen-Institute

Ďalší rozvoj a implementácia monitorovacieho systému lesov na úrovni EÚ

Národné lesnícke Centrum š.p

www.futmon.org

 

LIFE09 NAT/CZ/000364

Integrated Protection of Rare Butterfly Species of Non-forest Habitats in the Czech Republic and Slovakia

2 822 865

1 411 432

AOPK ČR

Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov v nelesných biotopoch v ČR a na Slovensku

 

ŠOP SR, Bratislavské regionálne ochranárske združenie

 

 

LIFE09/NAT/HU/000384

Conservation of Falco cherrug in Northeast Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia

511 536

245 959

Bükk National Park Directorate

Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku

 

Ochrana dravcov na Slovensku, Západoslovenská energetika, a.s.

www.sakerlife2.mme.hu

 

LIFE09/ENV/BE/000041

Demonstration of a study to coordinate and perform human biomonitoring on a European scale

177 216

88 608

The Belgian Federal Public Service

Demonštračná štúdia ku koordinácii aktivít na podporu ľudského biomonitoringu v Európe

 

Úrad verejného zdravotníctva SR

www.eu-hbm.info/democophes

 

Spolu

10 168 404

2 508 872

 
       

SPOLU LIFE+ projekty

31 756 726

15 396 737