hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Územia európskeho významu dostanú jednotné a zrozumiteľné označenie

ilustračný obrázok

Vládny kabinet schválil nariadenie vlády z dielne ministerstva životného prostredia pre ustanovenie národného zoznamu všetkých území európskeho významu (ÚEV), ktoré boli doposiaľ schválené. Ide o dôležitý krok pre jednoznačnejšiu ochranu ÚEV a zlepšenie prístupu k informáciám. Vlastníci a užívatelia pozemkov tiež získajú pohodlný prístup k prehľadným mapovým podkladom chránených území Natura 2000, vrátane aktuálneho parcelného stavu a stupňa ochrany. Vďaka materiálu sa územie v najprísnejšom režime ochrany celkovo rozrastie o 629 hektárov. Nariadenie vlády nadobudne účinnosť 1. januára 2024.

Právny predpis je výsledkom viacročnej systematickej práce odborníkov naprieč envirorezortom, okresnými úradmi, samosprávami, ale aj verejnosťou, ktorí boli zapojení do mapovania či overovania údajov v teréne, identifikácie parcelného stavu či početných analýz a prípravy mapových GIS vrstiev.

„Týmto splácame historický dlh v oblasti jednotného a zrozumiteľného označovania chránených území. Ďakujem všetkým, ktorí boli súčasťou tohto náročného procesu. Ja, rovnako ako moji kolegovia na ministerstve a inštitúciách ochrany prírody sme presvedčení, že nariadenie vlády bude jednoznačným prínosom pre vlastníkov a užívateľov pozemkov, ako aj pre orgány štátnej správy a samosprávy a pre ďalšie subjekty, ktoré majú v daných lokalitách svoje zámery,“ zdôraznil Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Prípravu dokumentu ministerstvo konzultovalo aj s Európskou komisiou. Vzájomne bolo dohodnuté zlúčenie tých ÚEV, ktoré boli v minulosti dopĺňané. Pri finalizácii nariadenia boli zohľadnené aj ďalšie už schválené nariadenia vlády (napríklad prírodné rezervácie Pralesy Slovenska), aby sa nestalo, že sa cez ustanovenie národného zoznamu ÚEV zmenia stupne ochrany týchto území. V niektorých lokalitách však dochádza k zvýšeniu stupňa ochrany. Platí to aj naopak a tam, kde sa vyžaduje aktívne obhospodarovanie a manažment lúk, stupeň ochrany sa znižuje. V prípade obmedzenia bežného obhospodarovania majú dotknuté subjekty nárok na náhradu. Celkovo sa zvýšenie stupňa ochrany týka výmery 1934 hektárov, zníženie 574 hektárov. Zvýšenie na 4. alebo 5. stupeň predstavuje v celkovej bilancii zmien stupňa ochrany 629 ha.

Označenie ÚEV bude presné a jasné. Okrem vymedzenia podľa aktuálneho parcelného stavu bude možné lokality jednoznačne identifikovať aj na základe mapových podkladov. „Podrobnosti o každej lokalite sú zverejnené v prílohe nariadenia vlády. Rovnako budú dostupné aj v Štátnom zozname chránených častí prírody a krajiny a už teraz sú na mapovom portáli Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Prístup k údajom o hraniciach lokalít, odôvodnení ich vymedzenia a podmienok ochrany tak dostane čo najširší okruh fyzických a právnických osôb,“ vysvetlil šéf envirorezortu.

Národný zoznam ÚEV bol prvýkrát schválený v roku 2004, jeho doplnky v roku 2011, 2017 a 2022. Neúplná digitalizácia katastra nehnuteľností v minulosti spôsobila často nejasné alebo nepresné vymedzenie ÚEV. Lokality zaradené do národného zoznamu ÚEV v rokoch 2004 až 2017 boli súčasťou 3 všeobecne záväzných právnych predpisov. To spôsobilo ešte väčšiu neprehľadnosť pre štátne a samosprávne orgány, ale aj pre podnikateľské subjekty či verejnosť. Rovnako tak chýbalo mapové zobrazenie, ktoré od roku 2019 Slovensku vytýka Európska komisia.

ÚEV sú spoločne s chránenými vtáčími územiami súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Národný zoznam ÚEV bol naposledy doplnený v roku 2022, keď sa rozšíril o 97 nových lokalít s výmerou vyše 10-tisíc hektárov. ÚEV sa na Slovensku vymedzujú pre 67 biotopov európskeho významu, 46 druhov rastlín a 89 druhov živočíchov európskeho významu, ktorých areál síce presahuje osobitne chránené územia, ale práve ÚEV sú pre ich ochranu veľmi dôležité.

Všetky užitočné informácie, vrátane mapového portálu, kde je možné lokality vyhľadať a pri priblížení identifikovať na parcelný stav, nájde verejnosť na webovej stránke ministerstva a Štátnej ochrany prírody SR.