hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort popri svietení a kúrení presadil zonácie národných parkov a rozbehol sanácie najrizikovejších lokalít

ilustračný obrázok

Za päť mesiacov envirorezort nasadil pri ochrane životného prostredia maximálne tempo. Oživili sa projekty sanácií najrizikovejších environmentálnych záťaží, presadili sa zonácie dvoch národných parkov, zastabilizovalo sa čerpanie eurofondov a vyhlásili sa i prvé výzvy z Programu Slovensko. Zároveň rezort pripravil analytické podklady pre systémové nastavenie investícií do životného prostredia, rozvoja obehovej ekonomiky či financovania protipovodňovej ochrany Slovenska.

„Napriek časovo ohraničenému mandátu alebo práve naopak - vďaka časovo ohraničenému mandátu, sa podarilo viac ako som pri nástupe predpokladal. Moji kolegovia na ministerstve nasadili obrovské tempo, špeciálne pri riešení najpálčivejších výziev ako sú PCB látky, rieka Slaná či záťaž vo Vrakuni. Pretože práve v týchto oblastiach sa najviditeľnejšie spája ochrana zdravia a životného prostredia. Zároveň sme pracovali aj na dlhodobých systémových zmenách. Išlo o jedno z mojich najnáročnejších pracovných období, ale neľutujem, že som dostal príležitosť „svietiť a kúriť“ na envirorezorte,“ povedal Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Po nástupe úradníckej vlády sa podarilo oživiť projekt sanácie environmentálnej záťaže v bratislavskej Vrakuni. Ministerstvo v máji predĺžilo končiace stavebné povolenie, bez ktorého by nebolo možné v projekte pokračovať. Rezort s poverením vlády dohodol predĺženie zmluvy s realizátorom sanácie, ktorej platnosť končila v júni. Koncom septembra monitorovací výbor schválil financie z nového operačného programu na riešenie záťaže a v najbližších dňoch bude vyhlásená výzva z Programu Slovensko. Projekt spočíva v tzv. enkapsulácii, teda vybudovaní podzemnej tesniacej steny, povrchovej tesniacej vrstvy a následnom čistení podzemnej vody.

Ministerstvo životného prostredia predstavilo spoločne s rezortom vnútra komplexný plán na odstránenie PCB látok v Chemko Strážske. Do konca roku 2025 bude postupne odstránených zhruba 5-tisíc sudov s nebezpečnými odpadmi. Zároveň začiatkom roka bude pokračovať geologický prieskum, ktorého výsledky umožnia nastaviť komplexný sanačný projekt celej lokality.

Zelený rezort reštartoval program obnovy starších rodinných domov financovaný z plánu obnovy. K 22. septembru boli vyhodnotené prvé tri výzvy Obnov dom, neskôr 9. októbra bola spustená 4. výzva. Podmienky novej výzvy pre záujemcov boli atraktívnejšie, zjednodušil sa tiež proces podávania žiadostí. Ďalšie výzvy sú plánované v roku 2024.

Ministerstvo zastabilizovalo dobiehajúce eurofondové programové obdobie a minimalizovalo riziko prepadnutia peňazí z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Od 15. mája sa vyčerpalo viac ako 116 mil. eur. Rovnako rezort zabezpečil personálne kapacity a naštartoval čerpanie envirodotácií z nového Programu Slovensku. Vyhlásené boli už prvé dve výzvy s celkovou alokáciou takmer 160 mil. eur, ktoré podporia výstavbu kanalizačnej siete, čistiarní odpadových vôd a vodovodov.

Ministerstvo pokračovalo v reforme ochrany prírody. Vládny kabinet schválil zonácie pre NP Veľká Fatra a NP Slovenský kras. Zonáciu tak získalo 5 z 9-tich národných parkov Slovenska. Práve jasné a predvídateľné pravidlá fungovania národných parkov prispejú k rozvoju regiónov a zároveň posunú ochranu a využívanie vzácnych území pre obyvateľov a návštevníkov na európsku úroveň. O význame chránených území pre rozvoj cestovného ruchu hovoria nielen zahraničné štúdie, ale takmer všetky regionálne stratégie rozvoja cestovného ruchu.

Ministerstvo životného prostredia a štátni ochranári pripravili reorganizáciu zásahového tímu medveďa hnedého. Personálne kapacity zásahového tímu sa vďaka tomu takmer strojnásobia. Vzniknú dva nové tímy, jeden špeciálne pre Podpoľanie a druhý pre Ponitrie,“ doplnila Katarína Butkovská, štátna tajomníčka ministerstva životného prostredia. Podľa jej slov sa tak celkovo zvýši počet zamestnancov z 13 na 30. Pričom sa posilní aj centrálna koordinácia v Banskej Bystrici, posilňuje sa tiež spolupráca s ministerstvom vnútra prostredníctvom využívania linky 112.

Posunula sa aj zelená transformácia Slovenska prostredníctvom zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR a Modernizačného fondu. Envirorezort podporil v rámci dvoch schém štátnej pomoci zelené investície priemyselných podnikov na Slovensku za 784 mil. eur.

Rezort pracoval aj na podkladoch dlhodobých systémových zmien. Inštitút environmentálnej politiky zverejnil komplexné analytické štúdie na podporu obehového hospodárstva, dlhodobého a udržateľného financovania Slovenského vodohospodárskeho podniku, či na znižovanie skleníkových plynov v doprave. Špeciálne sa venoval vytvoreniu takzvaného investičného zásobníka MŽP SR. Ten predstavuje prvý analytický podklad, ktorý umožňuje dlhodobo a zmysluplne prioritizovať investície v rezorte životného prostredia.

„Na rezort som nastupoval s presvedčením, že ochrana životného prostredia je z veľkej časti práve ochrana ľudského zdravia. Investície do modernizácie priemyslu, odstraňovanie starých záťaží či ochrana prírody a biodiverzity boli preto logickými prioritami,“ uzavrel Chrenko. Podľa jeho slov bude potrebné presadiť legislatívne zmeny, ktoré umožnia uzatváranie starých nevyhovujúcich skládok odpadov, kde Slovensku hrozia sankcie. Rovnako to platí aj pre zabezpečenie lepšej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho. 

Ďalšie splnené úlohy

Ministerstvo docielilo konsenzus medzi ochranármi a verejnosťou, vďaka ktorému sa zväčší územie chránenej oblasti, no zároveň sa neobmedzí voľný pohyb ľudí.

Slovensko prevezme pozíciu lídra v riadení lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“, ktorá je aktuálne najväčšou sériovou lokalitou, zapísanou na zozname svetového prírodného dedičstva s 94 komponentmi v 18 krajinách Európy. Úrad začne fungovať od 1. januára 2024.

Od 1. októbra 2023 je účinná vyhláška, ktorá zjednodušuje podmienky pre obce získať dotáciu na zelené projekty. Ministerstvo zároveň znížilo úroveň spolufinancovania (z doteraz požadovanej úrovne minimálne 5 % na úroveň od 1 %). Vďaka tomu sú dotačné podpory prístupné aj pre menšie obce.

Obidva štáty sa dohodli na finančnej podpore ochrany prírody a biodiverzity v chránených územiach. Na tento účel Švajčiarsko vyčlenilo 23,5 milióna eur.

Organizačné vytvorenie dvoch nových tímov na Slovensku. Spustenie nahlasovania incidentov v spolupráci s linkou 112. Predstavenie súboru opatrení na akcieschopnosť, prevenciu a spoluprácu pri manažmente medveďa hnedého.

Vláda schválila v júni Akčný plán ochrany vody v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Ide o súbor krátkodobých a dlhodobých opatrení so zameraním na odstraňovanie envirozáťaží, zriaďovanie verejnej kanalizácie obcí a dostupné zdroje financovania.

Vodohospodári otestovali počas štyroch dní historicky najvyšší prietok, 120 kubických metrov za sekundu, cez odberný objekt Dobrohošť do ramennej sústavy Dunaja.

Organizácia prvého fóra o dopadoch chemických látok na zdravie a životné prostredie. Zároveň naštartovanie diskusie o zelenej transformácii chemického sektora, ktorý je tretí najväčší prispievateľ HDP.

Vďaka zonácii NP Veľká Fatra a vyhlásení Chráneného areálu Stolica sa prispelo k lepšej ochrane hlucháňa hôrneho. Práve pre neplnenie záväzkov pri ochrane tohto živočícha Slovensku hrozia sankcie zo strany Európskej komisie.

Ministerstvo presadilo prehodnotenie, sprehľadnenie a legislatívne spresnenie exitujúcej sústavy chránených území Natura 2000 – území európskeho významu.

Rozbehnutie prác na komplexnej stratégii pre odpadové hospodárstvo na najbližších desať rokov.