hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort si pripomína Svetový deň vody

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa pripája pri príležitosti osláv Svetového dňa vody do celosvetovej kampane Organizácie spojených národov s názvom „Buď zmenou“ (Be the change), ktorá vyzýva ľudí, aby podnikli vo svojom živote kroky na zmenu spôsobu využívania, spotreby a hospodárenia s vodou. Tému pre Svetový deň vody každoročne vyhlasuje OSN, ktorá sa tým prihovára národom po celok svete.

Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču môže každý jednotlivec, každá rodina, škola či komunita zmeniť situáciu tým, že zmení spôsob, akým používa, spotrebúva, prípadne spravuje vodu vo svojom živote. „Tieto záväzky budú pridané do Akčného programu pre vodu, ktorý predstavia na konferencii OSN o vode 2023 v New Yorku. Je to moment, keď sa celý svet zjednotí okolo vody raz za generáciu. Urobte, čo môžete,“ zdôraznil štátny tajomník Kiča.

Slovenskú delegáciu na konferencii OSN v New Yorku vedie minister životného prostredia Ján Budaj. Akčný program pre vodu má predstavovať súbor dobrovoľných záväzkov vlád, spoločností, organizácií, inštitúcií, koalícií a verejnosti, ktorých cieľom je dosiahnuť rýchly pokrok v plnení medzinárodne dohodnutých cieľov v oblasti vody a sanitácie, predovšetkým 6. cieľa udržateľného rozvoja: voda a sanitácia pre všetkých do roku 2030.

MŽP SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pripravili aktivity, ktoré pomôžu lepšej ochrane vody. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. organizuje oslavy Svetového dňa vody vyslobodením riek a vodných nádrží od naplaveného odpadu. Séria podujatí potrvá od 22. do  25. marca 2023. Viac informácií je na webovej stránke SVP: https://www.svp.sk/sk/svetovy-tyzden-vody/.

Národná rada vo februári 2023 prijala novelu zákona o vodách, ktorá znamená zásadnú zmenu ochrany, revitalizáciu riek. Vďaka nej sa bude dôraznejšie chrániť a obnovovať prirodzené fungovanie riečnych tokov. Novela pomáha riešiť aj hydrologické extrémy v podobe sucha alebo povodní, ktoré sú čoraz frekventovanejšie kvôli klimatickým zmenám. Zmeny obsiahnuté v novele teda prispejú k znižovaniu výskytu sucha alebo povodní, obnove a rozvoju biodiverzity, zvýšeniu vodozádržnej kapacity krajiny, podpore samočistiacej schopnosti tokov či adaptácii krajiny na očakávané nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

S revitalizáciami slovenských riek počíta aj Plán obnovy a odolnosti SR. V ňom je na účel revitalizácie vodných tokov vyčlenených 62,4 milióna eur. Prirodzenú podobu by tak malo opätovne získať 97 kilometrov vodných tokov v čiastkových povodiach riek Bodrog, Dunaj, Morava a Váh. Revitalizácie majú byť ukončené do roku 2026. Celkovo 48 kilometrov vodných tokov musí byť revitalizovaných do júna roku 2024. (Aktuálne je pripravovaný projekt revitalizácie 1. časti vodného toku Morava, na ktorom má byť revitalizovaných prvých 17 kilometrov od sútoku Dyje s Moravou po Veľké Leváre v jej medzihrádzovom priestore. Výskumný ústav vodného hospodárstva vypracoval štúdiu, na základe ktorej sa revitalizácia uskutoční. Revitalizácia musí byť hotová do júna 2024.)