hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP SR vyhlási 81. výzvu zameranú na vypracovanie projektovej dokumentácie

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR,  ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje vyhlásiť v poradí už 81. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie.

Výzva bude vyhlásená v rámci dvoch špecifických cieľov:

Celková indikatívna výška (alokácia) finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu č. 81 predstavuje sumu 500 000 EUR zo zdrojov EÚ (Kohézneho fondu), pričom v rámci špecifického cieľa 1.4.2 indikatívna výška finančných prostriedkov predstavuje sumu 100 000 EUR zo zdrojov EÚ a v rámci špecifického cieľa 2.1.1 je vyčlenená výška finančných prostriedkov v sume 400 000 EUR zo zdrojov EÚ. K zdrojom EÚ je zároveň vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Výzva má formu otvorenej výzvy.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci danej výzvy pre špecifický cieľ 1.4.2 sú tieto subjekty:

Subjekty, na ktoré prechádza povinnosť odstrániť environmentálnu záťaž v prípade, ak pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo zomrel a nie je možné určiť povinnú osobu v súlade s princípom znečisťovateľ platí (na účely aktivít oprávnených v rámci tejto výzvy je takýmto subjektom v zmysle § 5 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministerstvo v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov)

Organizácia poverená výkonom národného monitorovania geologických faktorov životného prostredia podľa geologického zákona

(zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „geologický zákon“).

Oprávneným žiadateľom v rámci danej výzvy pre špecifický cieľ 2.1.1 je: 

 správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa vodného zákona- štátna odborná organizácia MŽP SR. 

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.