hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelená linka pomáha v boji proti nelegálnym skládkam i tyranom zvierat

ilustračný obrázok

 

V týchto dňoch si pripomíname nielen Svetový deň životného prostredia, ale aj tretí rok fungovania Zelenej linky Ministerstva životného prostredia (ZL), ktorá sa venuje podnetom od občanov v oblasti poškodzovania ochrany životného prostredia.

● Za toto obdobie prijal tím ZL takmer 6300 podaní od občanov (len v prvom roku to bolo 2500 podaní), pričom ukončených bolo približne 70 % z nich.

● V auguste 2021 sa súčasťou tímu ZL stala aj iniciatíva Zvierací ombudsman, ktorej linka bezplatného právneho poradenstva zanikla a podnety proti ochrane zvierat je možné nahlasovať na kontakty ZL.

● Podnetov k podozreniu z Týrania zvierat či Zanedbávaniu starostlivosti o zvieratá sa týkalo v roku 2022 až 253 podnetov.

V roku 2020 vytvorilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) Zelenú linku, ktorej úlohou je poskytovať informácie občanom a riešiť podnety týkajúce sa ochrany životného prostredia a protiprávnej činnosti vrátane podnetov proti ochrane zvierat.

Iniciatíva Zvierací ombudsman a občianske združenie Fallopia spolupracovali so Zelenou linkou od jej začiatku, paralelne s vlastnou linkou bezplatného právneho poradenstva, no neskôr došlo k zlúčeniu liniek v jedno verejne známe telefónne číslo Zelenej linky - 0800 144 440.

„Ľudia sa stále obracajú aj na nás, väčšinou prostredníctvom správ na sociálnych sieťach, no nie je v našich silách vždy rýchlo odpovedať, i napriek našej najväčšej snahe. Preto je skvelé, že právnici Zvieracieho ombudsmana sú súčasťou tímu ZL. Sme vďační, že na Slovensku máme možnosť nahlasovať nielen podozrenia týkajúce sa zanedbanej starostlivosti o zvieratá, ale všetky podozrenia ilegálnej činnosti s negatívnym dopadom na životné prostredie. Vnímame, že ľuďom nie je ľahostajné takéto správanie a využívajú možnosť, že sa môžu poradiť alebo požiadať o právne riešenie. A to bezplatne,” hodnotí pozitívne fungovanie Zelenej linky iniciatíva.

Výsledky linky sú skutočne markantné. Za tri roky existencie prijala Zelená linka 3209 podnetov a 3088 žiadostí o informácie. Medzi najčastejšie podnety patria podozrenia na nezákonne uložený odpad, nezákonný výrub drevín, zanedbanú starostlivosť o domáce zvieratá a nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp do životného prostredia.

Medzi najčastejšie podnety patria podozrenia na nezákonne uložený odpad, nezákonný výrub drevín, zanedbanú starostlivosť o domáce zvieratá a nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp do životného prostredia.

Vďaka zapojeniu Zelenej linky bolo:

- odstránených 181 nelegálnych skládok: Takéto skládky predstavujú vážne ohrozenie životného prostredia a ich odstraňovanie prispieva k jeho ochrane. Zelená linka spolupracuje aj s aplikáciou TrashOut, prostredníctvom ktorej bolo na príslušné orgány starostlivosti o životné prostredie pracovníkmi ZL odstúpených 2532 oznámení o nezákonne umiestnenom odpade.

- vyriešených 74 podnetov ohľadom podozrenia na nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp:

- vyriešených 221 podnetov týkajúcich sa podozrenia na nelegálny výrub drevín: Bolo úspešne vyriešených 221 podnetov súvisiacich s nelegálnym výrubom drevín.

Významné podnety za rok 2022/23:

Odstránenie nelegálnej skládky z chráneného územia: Veľkú kopu pneumatík na Zelenú linku nahlásila obyvateľka Malaciek. Nie lenže ich niekto neodovzdal na likvidáciu, ale rozhodol sa ich vyhodiť na územie s tretím stupňom ochrany, do chráneného areálu Šranecké piesky. Podnet sme nahlásili na príslušný okresný úrad a jeho pracovníci a pracovníčky sa postarali o promptné odstránenie tohto nelegálne uloženého odpadu.

Ochrana zvierat: V spolupráci s Regionálnym veterinárnym a potravinovým úradom sa nám napríklad podarilo zachrániť dvoch psíkov z bytu ich majiteľky, ktorá po niekoľkotýždňovej hospitalizácii v nemocnici zomrela a psy zostali v byte uväznené bez akejkoľvek starostlivosti. Šťastného konca sa tiež vďaka nám dočkala fenka z Púchova, ktorú inšpektori RVPS odobrali z nevhodných podmienok kde prežívala svoj život na 1,5 metrovej reťazi bez venčenia a prístupu do koterca. Tieto prípady poukazujú na dôležitosť osvety o správnej starostlivosti o domáce zvieratá a ich ochranu.

Odhalenie nezákonných praktík firiem: Na Zelenú linku sa často obracajú občania aby nahlásili podozrenie na nelegálne praktiky firiem najčastejšie v súvislosti so znečisťovaním ovzdušia alebo manipuláciou s odpadmi. Napríklad za tento rok na základe podnetov podaných na Zelenú linku inšpektori a inšpektorky SIŽP odhalili porušenia zákonov v troch väčších prevádzkach. Firma nachádzajúca sa v okresnom meste Trenčianskeho kraja vyvážala všetok vyprodukovaný odpad ako komunálny odpad, neviedla evidenciu odpadov a odovzdávala odpad fyzickým osobám bez riadneho povolenia. Nelegálne nakladanie s nebezpečným odpadom bolo zistené vo firme sídliacej v meste v okrese Komárno. Na základe podnetu obyvateľky obce v okrese Komárno ohľadom silného chemického zápachu bola vykonaná mimoriadna kontrola v príslušnej priemyselnej prevádzke. Inšpekcia potvrdila nedodržiavanie podmienok integrovaného povolenia vydaného SIŽP a zistila zápach vo výrobných priestoroch aj vonkajšom areáli prevádzky. Prevádzkovateľovi boli uložené sankcie a nápravné opatrenia s cieľom minimalizovať zápach.

Toto je len zlomok z úspešne vyriešených podaní, čo prispieva k ochrane životného prostredia a zlepšeniu kvality života občanov. Stovky podnetov a žiadostí o informácie, ktoré Zelená linka prijala za posledné tri roky svedčia o dôležitosti a úspešnosti jej práce a spolupráce s občanmi a príslušnými orgánmi pri ochrane životného prostredia.

„Vytvorili sme si koncepciu verejnoprospešnej služby 21. storočia a naším cieľom je pomôcť občanom a zároveň životnému prostrediu v rýchlejšom a aktívnejšom prístupe k environmentálnym deliktom. Zelená linka sa stala aktivátorom pomoci a prepája jednotlivé orgány, komunikuje s občanmi, tretím sektorom (neziskovými organizáciami), odborníkmi a akademickou obcou. Snažíme sa na jednotlivé problémy prinášať aj kvalifikované návrhy riešení. Naša Zelená linka je aktívna aj na sociálnej sieti, prostredníctvom ktorej sa snažíme zvyšovať environmentálne povedomie občanov a venujeme sa témam, s  ktorými sa na nás ľudia obracajú a sú aktuálne,” približuje fungovanie linky vedúca útvaru, právnička JUDr. Adriana Veselá.

S príchodom Zelenej linky došlo k viacerým zásadným zmenám a vyššej efektivite ochrany životného prostredia. Nová koncepcia rozdelila širokú agendu starostlivosti o životné prostredie podľa jej špecifických oblastí, čím došlo k vytvoreniu 5 odborných tímov, podľa vecného zamerania voda – pôda, odpadové hospodárstvo, ovzdušie, príroda a zvierací ombudsman. Tímy si tak vytvorili priestor pre hlbšiu analýzu podaní a pomoc občanom s konkrétnymi problémami. Okrem už spomínaných nelegálnych skládok, odpadov, výrubov drevín či týraní zvierat, aj so znečistením ovzdušia prevádzkou domácich kotlov a krbov, v ktorých fyzické osoby kúria nevhodným druhom paliva, alebo v nich spaľujú komunálny odpad z domácnosti.

Iné podnety a otázky smerujú k problémovému chovu hospodárskych zvierat, emisiám dráždivých znečisťujúcich látok a zvýšenej prašnosti a v nedostatočnej kontrole príslušnými orgánmi pri stredných a veľkých zdrojoch znečistenia. Obyvatelia obcí často nahlasujú výruby stromoradí alebo starších stromov, ktoré ešte moli plniť niektoré zo svojich funkcií.

Približne 70 % zo všetkých podaní bolo vďaka existencii ZL ukončených.

„Vážime si, že i napriek tomu, že ochrane zvierat sa na Slovensku venuje stále veľmi málo pozornosti, ľudia, ktorým záleží na lepších podmienkach pre týrané a túlavé zvieratá majú možnosť sa obrátiť na náš tím odborníkov na ZL, ktorí ich presne vedia nasmerovať a konať,“ hovorí iniciatíva Zvierací ombudsman a dodáva: „Vďaka spolupráci Zelenej linky a občanov, ktorí adresujú svoj podnet dostali stovky zvierat šancu na nový, krajší život. A to nie je málo. Samotný vysoký počet prijatých podnetov v tejto oblasti je len dôkazom toho, aká dôležitá je téma týraných zvierat. Zaslúži si oveľa viac pozornosti zo strany štátnych inštitúcií a politikov, ktorí ju dlhodobo ignorujú a dostatočne nevnímajú ako spoločenský problém.“

Za svoju činnosť bola Zelená linka zaradená medzi top nominácie významného ocenenia Úradnícky čin roka 2022.

Odborníkov z iniciatívy Zvierací ombudsman nájdete na Zelenej linke Ministerstva životného prostredia: 0800 144 440 v pracovné dni od 8:00 do 18:00 alebo na e-mailovej adrese: zelena.linka@enviro.gov.sk