hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Viac ako 3,5 milióna eur na zelené projekty poputuje samosprávam, školám a nadáciám

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky podporí ochranu prírody a krajiny, rozvoj regiónov národných parkov a environmentálne vzdelávanie. V rámci nedávno zverejnených štyroch foriem dotačnej podpory je pre samosprávy, občianske združenia alebo školy celkovo vyčlenených minimálne 3,5 milióna eur.

„Dnes je maximálne dôležité, aby ochrana prírody predstavovala pre regióny príležitosť pre rozvoj. Prostredníctvom dotačnej podpory na ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov môžu obce získať 100 000 eur napríklad na spracovanie rozvojových dokumentov, podporu rozvoja mäkkého turizmu, zlepšovanie energetickej efektivity verejného osvetlenia alebo budovanie zelenej či modrej infraštruktúry. Cieľom je podporiť ochranu životného prostredia, prírodu rešpektujúci turizmus a v neposlednom rade kvalitu života občanov žijúcich na území národných parkov,“ podotkla Katarína Butkovská, štátna tajomníčka ministerstva životného prostredia.

Podľa jej slov budú pri vyhodnocovaní prioritne podporené obce, ktoré prešli zmenou kategorizácie hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia alebo sa ich územie nachádza v národnom parku, ktorý prešiel procesom zonácie.

Druhá dotačná podpora s názvom Program ochrany prírody (POP) pomáha zlepšiť adekvátnu starostlivosť o chránené územia a ekosystémy na lokálnej úrovni. „Dotácia je určená najmä obciam a združeniam so zameraním na ochranu prírody a krajiny, ale aj jednotlivcom, vykonávajúcim v tejto oblasti nekomerčnú činnosť. Medzi nováčikmi v zozname oprávnených žiadateľov sú aj správy národných parkov.V rámci výzvy môžu byť podporené aktivity zamerané na praktickú ochranu druhov a biotopov, ako napríklad odstraňovanie sukcesných drevín a rastlín, umiestňovanie vtáčích búdok či liahnísk pre obojživelníky, ale aj rozvoj zelenej infraštruktúry a aktivity environmentálnej výchovy,“ vysvetlil Dušan Karaska, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

Financie v rámci POP podporia aj podujatia, výstavy či ďalšie aktivity zvyšujúce informovanosť o ochrane prírody. Celkovo Environmentálny fond vyčlenil na túto výzvu sumu 200 000 eur. Maximálna výška dotácie je 10 000 eur pre právnické a 8 000 eur pre fyzické osoby.

Tretia dotačná podpora s názvom Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny je určená na zaistenie napríklad prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, na manažment inváznych nepôvodných druhov, na opatrenia zabezpečujúce priaznivý stav chránených druhov či na prevenciu proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým, ale aj na podporu rozvoja a poslania zoologických záhrad.
V rámci opatrení môžu oprávnení žiadatelia využiť prostriedky na budovanie a vybavenie chovných a rehabilitačných staníc, nákup technického vybavenia, monitoring výskytu druhov a biotopov, či obnovu mokradí. Na podporu projektov je vyčlenených 1,16 milióna eur. O dotačnú podporu až 200 000 eur môžu žiadať rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, obce, samosprávne kraje, občianske združenia, záujmové združenia osôb, nadácie, či neziskové organizácie.

Štvrtá dotačná podpora za 1,2 milióna eur poslúži na vytvorenie funkčnej siete štátnych a neštátnych stredísk environmentálnej výchovy, na vybudovanie informačných návštevníckych centier v chránených územiach či geoparkoch. Zároveň podporí projekty environmentálnej výchovy.

O financie sa môžu uchádzať rozpočtové a príspevkové organizácie, školy, obce, samosprávne kraje, nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie či neinvestičné fondy. Maximálna výška podpory na jeden projekt predstavuje 200 000 eur. Pri projektoch zameraných na environmentálnu výchovu je maximálna výška 50 000 eur.

„Podmienkou poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre všetky dotačné podpory Environmentálneho fondu je finančná spoluúčasť žiadateľa minimálne 5 % celkovej sumy oprávnených nákladov. Jednou z možností pokrytia spolufinancovania oprávnených nákladov a taktiež nákladov, ktoré sú z hľadiska poskytnutia dotačnej podpory neoprávnené je podpora formou výhodného úveru z envirofondu,“ uzavrel generálny riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.envirofond.sk alebo pop.sopsr.sk.