hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

konzultácie § 30 ods. 1

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácii

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 21. novembra 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „JM“):

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
Špecifikácia:
Internetový odkaz na  ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu:
-
Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex:
-
Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu:
115/2019
Lokalizácia: § 30 ods. 1
Číslo regulácie: 42
Dôvod zaradenia do registra: JM 10.3 písm. d)

Stručný opis regulácie:
Výrobca vyhradeného výrobku je povinný pred uvedením vyhradeného výrobku na trh Slovenskej republiky požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 103 ods. 22. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcu vyhradeného výrobku nesmie uvádzať výrobky na trh Slovenskej republiky.

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:
Pre výrobcov neobalových materiálov do 100 kg ročne zrušiť povinnosť podľa písmena h) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje. Ide o nezmyselné a komplikované vedenie úplne zbytočnej evidencie o neobalových materiáloch, ktoré podnikateľ (živnostník) „uviedol na trh“. Povinnosť byť registrovaný v registri výrobcov neobalových materiálov a podávať výkazy. Stačí, ak si vytlačíte na jeden papier A4 svoje vizitky a okamžite sa stávate „výrobcom neobalových materiálov“ so všetkými povinnosťami.

Príloha: Dotazník k ex post hodnoteniu regulácie č. 42

Termín ukončenia verejných konzultácii: 12. decembra 2022

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Vilímová
02/59 56 4305