Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

INFORMÁCIE K PRIPRAVOVANEJ 2. VÝZVE

Vážení (potenciálni) projektoví partneri v 2. výzve na predkladanie projektov v rámci Programu Juhovýchodná Európa

 

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Programu Juhovýchodná Európa v súčasnosti prebieha príprava a schvaľovanie dokumentov potrebných pre vyhlásenie 2. výzvy na predkladanie projektov.

Termín jej vyhlásenia nie je dosiaľ presne stanovený, bolo však rozhodnuté o otvorení výzvy len pre vybrané oblasti intervencie:

 

1.3 Zlepšiť rámcové podmienky a pripraviť cestu pre inováciu (Enhance the framework conditions and pave the way for innovation)

3.1 Zlepšenie koordinácie pri podpore, plánovaní a prevádzkovaní primárnych a sekundárnych dopravných sietí (Improve co-ordina-tion in promoting, planning and oper-ation for primary & secondary trans-portation networks)

3.2 Rozvinúť stratégie na vyriešenie „digitálneho rozdelenia“ (Develop strategies to tackle the “digital divide)

3.3 Zlepšiť rámcové podmienky pre multimodálne platformy (Improve framework conditions for multi-modal platforms)

4.3 Podporovať využívanie kultúrnych hodnôt pre rozvoj (Promote the use of cultural values for development)

v prípade nasledujúcich troch oblastí intervencie budú prednostne podporené projekty smerujúce k priamemu napĺňaniu priorít v zmysle Programového manuálu (podrobnosti budú zverejnené v texte výzvy):

 

2.2 Zlepšiť prevenciu environmentálnych rizík (Improve prevention of environmental risks)

2.3 Podporovať spoluprácu pri riadené prírodných zdrojov a chránených oblastí (Promote co-operation in management of natural assets and protected areas)

2.4 Podporovať efektívne využívanie energie a zdrojov  (Promote energy and resource efficiency)

 

Oblasti intervencie č. 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 4.2 sú pre 2. výzvu uzavreté a nebude teda možné predkladať v rámci nich projekty!

Zohľadnite prosím túto skutočnosť pri príprave projektových návrhov a pri zapájaní sa do nadnárodných partnerstiev v jednotlivých oblastiach.

 

Pripravovaná 2. výzva bude rovnako ako 1. výzva prebiehať v 2. krokoch.

 

O termíne a podmienkach vyhlásenia výzvy budú záujemcovia informovaní prostredníctvom internetových stránok programu www.southeast-europe.net, ako aj na stránke Ministerstva životného prostredia SR

 

Kontaktné miesto SEE