Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontrola oprávnenosti výdavkov

Kontrolu oprávnenosti výdavkov vykonávajú pracovníci Ministerstva životného prostredia SR, odbor riadenia implementácie projektov a odbor platieb a koordinácie auditov

Kontakt:
Ing. Peter Baláž

vedúci Oddelenie riadenia implementácie projektov ochrany prírody nadnárodnej spolupráce a technickej pomoci
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1
821 35 Bratislava
(pracovisko: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava)