Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzvy na predkladanie projektov

Ministerstvo životného prostredia SR uzatvorilo dňa 31. augusta 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu pre žiadateľov/projektových partnerov zo SR zapojených do projektov schválených v rámci 4. nadnárodnej výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III B CADSES.