hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Výrobno-skladová hala Pankl Automotive

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia: pôdorys, rezy, pohľady, DUR - správa, situácia - širšie vzťahy, situácia, technická správa, situácia - zákres do katastrálnej mapy, koordinačná situácia

Odborné stanovisko

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja