hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Údržba koryta rieky Váh pod Vodným dielom Trenčianske Biskupice II

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia: Titulka, Situácia, Pozdĺžny profil, Vzorový priečny rez, Priečne rezy, Technická správa

Odborné stanovisko

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie