hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Odstavná a manipulačná plocha nákladných automobilov a návesov

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") o tom, či ide o navrhovanú činnosť v zmysle § 16 ods. 6 písm. b) v spojení s § 16 ods. 10 vodného zákona - Odstavná a manipulačná plocha nákladných automobilov a návesov, na parc. č. 5597/4,7,8, 5598/1, 5596/9,10, k.ú. Senec.

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia: situácia, správa

Odborné stanovisko

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie