hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort sa aktívne zúčastňuje na záchrane ohrozenej korytnačky

 

Envirorezort sa aktívne zúčastňuje na záchrane ohrozenej korytnačky

Svet si dnes pripomína Svetový deň korytnačiek. Tento environmentálny deň rezonuje aj medzi zamestnancami Ministerstva životného prostredia SR, ktorí na jeseň schválili program na záchranu korytnačky močiarnej, ktorá je jediným pôvodným druhom korytnačky na našom území.

„Som presvedčený, že kroky a  opatrenia prinesú reálne výsledky. Pretože nechceme o tento cenný druh prísť,“ dodal pri príležitosti Svetového dňa korytnačiek šéf envirorezortu László Sólymos.
Korytnačka močiarna (Emys orbicularis) je chráneným pôvodným druhom našej fauny. V súčasnosti je zaradená v Červenom zozname obojživelníkov a plazov Slovenska, kde je evidovaná ako kriticky ohrozená, keďže na našom území žije už len niekoľko stoviek jedincov.
Príčin úbytku korytnačiek močiarnych je viac, pričom medzi kľúčové problémy patrí narušovanie prirodzených biotopov, nepriaznivé klimatické faktory, ľudské aktivity či konkurenčné vzťahy s inými druhmi.
"Významný je negatívny vplyv nepôvodných druhov živočíchov, najmä korytnačky písmenkovej ozdobnej. Nepôvodné druhy sladkovodných korytnačiek môžu predstavovať pre korytnačku močiarnu potravnú a stanovištnú konkurenciu. Môžu byť agresívnejšie a dominantnejšie pri získavaní potravy, ako aj obsadzovaní nových stanovíšť," ozrejmil Branislava Táma, hlavný zoológ Národnej zoologickej záhrady Bojnice.
Program záchrany korytnačky močiarnej predstavuje konkrétne kroky, zamerané na dosiahnutie priaznivého stavu populácií korytnačky močiarnej a jej biotopu, t. j. dosiahnutie zvýšenia početnosti praktickou starostlivosťou o lokality výskytu, vrátane lokalít, na ktorých sa vyskytovala v minulosti, ako aj zaistenie permanentného monitoringu.
Ide napríklad o zabezpečenie dostatku vhodných vodných biotopov, ochrana druhu a jeho biotopov v zmysle platných právnych predpisov, zmapovanie súčasného rozšírenia a stavu populácií druhu na jednotlivých lokalitách, manažment lokalít výskytu korytnačky močiarnej, vrátane kladísk, ochrana znášok, identifikácia vhodných lokalít na reštitúciu, eliminácia inváznych druhov korytnačiek a propagačno-výchovné aktivity za účelom šírenia osvety u rôznych cieľových skupín.
Najväčšia pravidelne sa rozmnožujúca populácia korytnačiek sa v súčasnosti nachádza v národnej prírodnej rezervácii Tajba, kde žije približne 200 dospelých jedincov. Okrem toho sa odchov uskutočňuje aj v chovnej stanici v Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach a prírodnej rezervácii Šúr.

Svetový deň korytnačiek si pripomíname od roku 2000, kedy bol iniciovaný neziskovou organizáciou American Tortoise. Tá sa zaoberá záchranou, rehabilitáciou, ochranou a adopciou všetkých druhov suchozemských a morských korytnačiek.