hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort podporí budovanie kanalizácií v chránených vodohospodárskych oblastiach miliónmi eur

Ministerstvo životného prostredia SR plánuje poskytnúť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 24,6 mil. EUR z Kohézneho fondu na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd.

Ochrana vody je jednou z priorít ministerstva životného prostredia. Rezort už skôr avizoval práce na historicky prvom zákone na ochranu strategických vodohospodárskych oblastí - Lex Žitný ostrov. Tento zákon, ktorý čoskoro poputuje na vládu, logicky nadväzuje na opatrenia, ktoré už zelený rezort za posledné dva roky spravil - okrem iného napríklad zrýchlenie procesu odstraňovania environmentálnych záťaží, ktoré môžu ohrozovať aj podzemné vody a venoval sa používaniu agrochémie v chránených vodohospodárskych oblastiach. Rezort zdôrazňuje i podporu budovania kanalizácií, pričom práve tejto oblasti sa týka výzva v rámci OPKŽP.

Od 12. júna sa môžu obce, združenia obcí, vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a právnické osoby oprávnené na podnikanie v tejto oblasti uchádzať o prostriedky z fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Prostriedky sú určené na financovanie výstavby stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd.

Alokácia výzvy, určenej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd, je 24,6 mil. EUR z Kohézneho fondu a so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a zdrojov žiadateľov ide o čiastku takmer 29 mil. EUR.

Oprávnené na poskytnutie príspevku z fondov EÚ sú výlučne aglomerácie, menovite uvedené v Prílohe 8.5 Opatrenia v aglomeráciách pod 2000 EO situovaných v CHVO Žitný ostrov - Príloha Správneho územia povodia Dunaja Vodného plánu Slovenska (aktualizácia 2015), vrátane obcí Veľké Dvorníky a Jahodná.

V snahe minimalizácie administratívnej záťaže žiadateľov sa v maximálnej možnej miere využíva elektronická výmena informácií priamo s príslušnými verejnými inštitúciami, ktoré nimi disponujú. Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.