hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

20. výročie Aarhuského dohovoru

Dňa 25. júna 1998 na 4. ministerskej konferencii Európskej hospodárskej komisie OSN „Životné prostredie pre Európu“ bol podpísaný Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia(Aarhuský dohovor) v dánskom Aarhuse. Platnosť nadobudol 30. októbra 2001 a Európske spoločenstvo ho schválilo 17. februára 2005. Vmedzinárodnom kontexte je dohovor považovaný za jeden z najvýznamnejších, nakoľko je charakterizovaný ako kvalitatívny predel v komunikácii medzi štátnou správou a občanmi a ako nástroj k prehlbovaniu demokracie a k presadzovaniu ľudských práv a slobôd.

Prvé podujatie k oslavám 20. výročia Aarhuského dohovoru sa uskutočnilo 15. a 16. mája 2018 v Chiostro del Bramante v Ríme a bolo organizované pod záštitou talianskeho Ministerstva životného prostredia, krajiny a mora ako dlhoročného silného podporovateľa Aarhuského dohovoru v úzkej spolupráci so sekretariátom Aarhuského dohovoru a mimovládnou organizáciou Európskym environmentálnym byrom.

Stretli sa tu kľúčoví predstavitelia a zakladajúci pamätníci, vrátane zástupcov zmluvných štátov, mimovládnych organizácií a zainteresovaných priaznivcov dohovoru, aby diskutovali o jeho hlavných dosiahnutých úspechoch, nadobudnutých skúsenostiach, ale aj dôkladne zhodnotili význam jeho existencie za 20 rokov a načrtli budúce výzvy a ciele.

Účastníci sa zhodli, že aj 20 rokov po prijatí si Aarhuský dohovor zachováva svoje unikátne postavenie medzi dohovormi a posúva svoj význam v uplatňovaní demokracie v oblasti životného prostredia a princípu 10 Rio deklarácie o životnom prostredí a rozvoji. Budúcou výzvou a cieľom dohovoru je, aby sa stal globálnym a univerzálnym nástrojom pri budovaní environmentálnej demokracie na princípoch prístupu verejnosti k informáciám, jej účasti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia vo všetkých krajinách sveta.

Prvá rímska oslava 20. výročia dohovoru bola i symbolickým pripomenutím si demokratických hodnôt a potreby uplatňovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja, pretože je mimoriadne dôležité, aby mal každý garantované práva v oblasti životného prostredia. Deklarácia z Budvy prijatá minulý rok na 6. zasadnutí zmluvných strán Aarhuského dohovoru potvrdzuje tento silný záväzok podporovať budovanie environmentálnej demokracie a uplatňovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja v rámci vykonávania Agendy 2030.

Vo svetle tohto výročia mnohé spoločensky a medzinárodne významné osobnosti vyjadrili pozitívne želania Aarhuskému dohovoru do jeho ďalších rokov, vrátane ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa, ktorý uviedol: „Aarhuský dohovor otvára dvere každému, aby sa stal aktívnou súčasťou životného prostredia. Slovensko zdieľa rovnaké princípy a je jednou z krajín, ktoré podporujú environmentálnu demokraciu prostredníctvom implementácie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Našou snahou je tiež prispieť k naplneniu budúcich výziev Aarhuského dohovoru ako je lepšia, trvalo udržateľná a  priateľská budúcnosť k životnému prostrediu, posilnením spolupráce na všetkých úrovniach, vrátane mládeže, pretože v jej rukách je naša budúcnosť.“

Ďalšie plánované podujatie k oslavám 20. výročia Aarhuského dohovoru sa uskutoční 20. júna 2018 počas špeciálneho tematického segmentu k 22. zasadnutiu pracovnej skupiny zmluvných strán Aarhuského dohovoru (WGP-22) na pôde Európskej hospodárskej komisie OSNv švajčiarskej Ženeve.