hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zasadnutie vodných riaditeľov krajín EÚ

Tohtoročné rokovanie vodných riaditeľov a riaditeľov pre morskú stratégiu členských štátov EÚ organizované predsedajúcim Chorvátskom z dôvodu pandémie COVID-19 sa konalo online formou.

Komisia informovala o prijatí Európskej zelenej dohody, a jej dôsledkov pre vodnú politiku EÚ. Zelená dohoda predstavuje ambiciózny program podpory udržateľného využívania zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté obehové hospodárstvo, obnovenie biodiverzity a zníženie znečistenia.

Bola prerokovaná aj Správa o hodnotení implementácie rámcovej smernice o vode a súvisiacich nariadení (tzv. Fitness Check). Správa poskytla kritický a komplexný prehľad o tom, ako členské štáty zvládli plnenie cieľov smernice. Hodnotenie je nevyhnutným krokom pre rozhodnutie, akým spôsobom sa bude uberať vodná politika EÚ v nadchádzajúcom desaťročí. Práve sa nachádzame v období prípravy posledného šesťročného cyklu vodného plánovania a doterajšie výsledky naznačujú, že hlavný cieľ rámcovej smernice o vode – dosiahnutie dobrého stavu všetkých vôd v Európe do roku 2027 - nebude možné dosiahnuť pre všetky vodné útvary v členských štátoch EÚ.

Vladimír Novák, generálny riaditeľ sekcie vôd Ministerstva životného prostredia a vodný riaditeľ za Slovenskú republiku dlhodobo zastáva pozíciu, aby sa namiesto znižovania environmentálnych cieľov presadzovalo posunutie časového horizontu na dosiahnutie cieľov smernice prostredníctvom nastavenia ďalších šesťročných plánovacích cyklov.

Vodní riaditelia EÚ sa stretávajú spravidla dvakrát ročne, ich stretnutia organizuje predsedajúci členský štát EÚ. Vodní riaditelia EÚ sú zodpovední za rozhodovanie o činnostiach vykonávaných v rámci spoločnej implementačnej stratégie pre rámcovú smernicu o vode.