hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje na zodpovedné správanie sa aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Envirorezort je v úzkom kontakte s hlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade potreby bude operatívne hľadať najlepšie možnosti s cieľom zabezpečiť bezproblémové nakladanie s odpadom.

Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Prevádzky alebo činnosti, ktoré slúžia k nakladaniu s odpadom, ako zber zmesového komunálneho odpadu, zber triedených zložiek komunálneho odpadu, triediace linky, spracovanie odpadu, spaľovne odpadov, skládky odpadov nie sú žiadnymi obmedzeniami nateraz dotknuté. Práve naopak, v aktuálnej situácii je nevyhnutné, aby boli prevádzkované v rovnakom rozsahu ako doteraz.

Obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 a  č. OLP/2956/2020 zo dňa 16. marca 2020 sa pôvodne týkali činností súvisiacich s nakladaním s odpadom len v obmedzenej miere. Tieto opatrenia smerujú k prevádzkam, kde dochádza k priamemu kontaktu so zákazníkmi. V oblasti nakladania s odpadom ide o prevádzky zberných dvorov a výkupní odpadov. Tieto prevádzky nebolo možné podľa Úradu verejného zdravotníctva SR do 29. marca 2020 prevádzkovať. Obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 z 15. marca 2020 a č. OLP/2956/2020 zo 16. marca 2020 boli aktualizované opatrením č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020. V tomto opatrení sú explicitne uvedené zberné dvory, ktoré sú od pondelka 30. marca 2020 znovu otvorené. Výraz zberné dvory je však v tomto konkrétnom prípade použitý pre prehľadnosť a zahŕňa všetky prevádzky, ktoré slúžia na zber odpadov. Okrem zberných dvorov sem patria aj výkupne a zberne odpadov.

Všetky subjekty, ktoré sú súčasťou systému nakladania s odpadom, a teda tento systém tvoria a zabezpečujú ho (zberové spoločnosti, prevádzkovatelia triediacich liniek, prevádzkovatelia skládok odpadov atď.), sú povinné dodržiavať platné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva. Okrem iného zabezpečiť zber a odvoz odpadov (zmesového odpadu, triedených zložiek komunálneho odpadu atď.), triedenie a dotrieďovanie vyzbieraného odpadu, zhodnotenie, recykláciu a podobne. Je nespochybniteľné, že je potrebné a nutné dodržiavať pri všetkých činnostiach hygienické postupy a predpisy tak, ako pravidelne zdôrazňuje a odporúča ÚVZ SR.

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu. Odporúča sa nasledovný postup:

 

Pre zaraďovanie ochranných prostriedkov ako odpadu pod príslušné katalógové číslo sú dôležité najnovšie poznatky, ktoré boli publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) z 3. marca 2020 („Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID -19 virus"), a podľa ktorých neexistujú žiadne dôkazy o prenose vírusu COVID – 19 pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivosti. V tomto kontexte a pre tento prípad odpad, ktorý vznikne v podnikateľskej sfére, je v svojej podstate vzniku totožný s komunálnym odpadom, a preto je určený nasledovný spôsob zaraďovania:

Vznik Katalógové číslo Poznámka

Domácnosť

20 03 01

Aplikovať odporúčaný vyššie uvedený postup.

Podnikatelia

15 02 03

Ochranné pomôcky sa štandardne pre výkon činnosti/práce nepoužívajú. Aplikovať odporúčaný vyššie uvedený postup.

Podnikatelia

15 02 03

Ochranné pomôcky sa štandardne pre výkon činnosti/práce používajú. Zaradenie je rovnaké ako pred mimoriadnou situáciou.
Aplikovať odporúčaný vyššie uvedený postup.

Podnikatelia

15 02 02

Ochranné pomôcky sa štandardne pre výkon činnosti/práce používajú. Zaradenie je rovnaké ako pred mimoriadnou situáciou. Zaradenie do kategórie nebezpečného odpadu nie je z dôvodu koronavírusu COVID – 19, ale z dôvodu samotnej vykonávanej činnosti, ktorá ma za následok, že ochranné pomôcky vo všeobecnosti boli takto zaraďované aj v minulosti.
Aplikovať odporúčaný vyššie uvedený postup.

Zdravotná/veterinára starostlivosť

18 01/18 02

Aplikovať všetky postupy ako vyplývajú z príslušných osobitných predpisov.