hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko zintenzívni práce v boji za čistejšie ovzdušie

Výmena kotlov na tuhé palivo za ekologickejšie, zatepľovanie domov či podpora nákupu vozidiel na alternatívny pohon. Opatrenia z Národného programu znižovania emisií majú Slovensko spraviť zelenším a čistejším

Zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku nebude možné bez radikálneho zníženia emisií znečisťujúcich látok v ovzduší. Vláda SR dnes schválila Národný program znižovania emisií, ktorý obsahuje súbor konkrétnych opatrení ako znížiť emisie v ovzduší a dosiahnuť národné redukčné záväzky vyplývajúce z európskej legislatívy. Dokument je súčasťou Stratégie ochrany ovzdušia, na príprave ktorej envirorezort spolupracoval so Svetovou bankou.

Národné záväzky znižovania emisií sú ustanovené v dvoch etapách: obdobie rokov 2020 až 2029 a obdobie od roku 2030. Zamerané sú na znižovanie emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka, jemných prachových častíc PM2,5, amoniaku a nemetánových prchavých organických zlúčenín.

„Národný program znižovania emisií zahŕňa konkrétne opatrenia, ktoré boli predmetom ekonomickej analýzy a z nich vyšli prioritné opatrenia, ktoré plánujeme realizovať,“ zdôraznila riaditeľka odboru ochrany ovzdušia MŽP SR Zuzana Kocunová.

Patrí sem napríklad kotlová dotácia, prechod domácnosti používajúcich na vykurovanie drevo alebo uhlie k inému nízkoemisnému zdroju, podpora zatepľovania rodinných domov, ako aj vozidiel na alternatívny pohon, prehodnotenie sadzby spotrebnej dane na benzín a naftu, ale aj transformácia uhoľnej elektrárne Nováky či znižovanie emisií z amoniaku z chovov hospodárskych zvierat.

Jedným z najaktuálnejších opatrení ministerstva v prospech ochrany ovzdušia je kotlová dotácia vo výške 35 miliónov eur. Výzva v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je určená na výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologické zariadenia na zemný plyn. Ide o zásadný krok, keďže v súčasnosti je na Slovensku odhadom 120-tisíc domácností, ktoré využívajú vykurovacie zariadenia staršie ako 30 rokov. Práve znečistenie z lokálnych kúrenísk patrí medzi najväčšie výzvy pri ochrane zdravého ovzdušia, keďže zásadne vplýva na vznik smogových situácii.

Neodmysliteľnou súčasťou je aj zvyšovanie povedomia ľudí o správnych spôsoboch vykurovania, používaní suchého dreva. Dôležité bude preto zamerať sa aj na osvetovú kampaň a vzdelávanie o správnej praxi pri spaľovaní uhlia a biomasy.

V oblasti dopravy sa napríklad od roku 2024 počíta s cestnými technickými kontrolami, ktoré budú zamerané najmä na odhaľovanie vozidiel, na ktorých boli odinštalované alebo znefunkčnené filtre pevných častíc. Dôležité je aj zavádzanie nízkoemisných zón v mestách či rozšírenie a zahustenie mestskej hromadnej dopravy.