hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na Slovensku pribudne 5 nových chránených areálov

Vládny kabinet dnes schválil nariadenia, vďaka ktorým na Slovensku pribudne päť nových chránených areálov. Ide o chránené areály Vinište, Mostová, Bradlo, Nesvadské piesky a Jurský chlm. Všetko sú to územia európskeho významu (ÚEV), ktoréboli zaradené do národného zoznamu ÚEV schváleného vládou SR a Európskou komisiou. Nariadenia vlády predložil na rokovanie vlády šéf envirorezortu Ján Budaj. Účinnosť nadobudnú 1. júla 2020.

„Je najvyšší čas zabezpečiť plnú právnu ochranu našich najcennejších území a vzácnych biotopov a druhov európskeho i národného významu. Vyhlásením chránených areálov si ministerstvo splní aj požiadavky Európskej komisie,“ povedal Ján Budaj, minister životného prostredia.

Chránený areál Vinište v okrese Topoľčany má výmeru 5,8 hektára a platí tu 3. stupeň ochrany. Svoj domov tu majú predovšetkým biotopy európskeho významu - suché a dealpínske travinnobylinné porasty a porasty borievky obyčajnej, ktorá v tejto lokalite vytvára samostatný a veľmi charakteristický biotop.

Chránený areál Bradlo v okrese Revúca je zaujímavý podzemnými priestormi s 5. stupňom ochrany. Ide o jednu z najväčších v súčasnosti známych reprodukčných kolónií lietavca sťahovavého na Slovensku. Lokalita je zaradená do zoznamu európsky významných podzemných biotopov chránených druhov živočíchov.

Ďalšie chránené areály sa nachádzajú na južnom Slovensku a patria do Panónskeho biogeografického regiónu. Prvým je chránený areál Nesvadské piesky v okrese Komárno s celkovou rozlohou 35 hektárov. Jeho územie je v 2. a 3. stupni ochrany a predmetom ochrany sú tu biotopy európskeho významu - suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch a Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch. Oba biotopy sú dnes extrémne vzácne v celoslovenskom meradle.

Chránený areál Jurský chlm v okrese Komárno a Nové Zámky má rozlohu 103 hektárov a platí tu 3. stupeň ochrany. Predmetom ochrany je tu vzácny biotop európskeho významu - vnútrozemské slaniská a slané lúky a biotop panónskych travinno-bylinných porastov na spraši, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú iba veľmi vzácne. Vnútrozemské slaniská a slané lúky sú predmetom ochrany chráneného areálu Mostová v okrese Komárno s rozlohou 23,6 ha, v ktorom platí 3. a 4. stupeň ochrany.

Na Slovensku máme celkovo 642 území európskeho významu, ktoré ministerstvo životného prostredia postupne vyhlasuje za chránené územia národnej sústavy chránených území. Vláda dnes schválila 5 chránených areálov, ktoré sa prekrývajú so 6 územiami európskeho významu.Vyhlásením území európskeho významu za chránené areály sa zabezpečí ich plná právna ochrana a určujú sa aj konkrétne ciele ochrany.