hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj podporil unikátny dunajský projekt

Minister životného prostredia Ján Budaj sa podpisom memoranda o spolupráci pri ochrane a obnove Dunaja prihlásil k myšlienke vytvoriť Bratislavský dunajský park. Stalo sa tak symbolicky 29. júna, keď si pripomíname Medzinárodný deň Dunaja – Danube Day. 

Minister Budaj v tejto súvislosti podčiarkol: „Víziou Bratislavského dunajského parku je prispieť k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny – vďaka revitalizačným opatreniam zlepšiť odtok cez inundačné územie, obnoviť vodné plochy a mokrade, a čo je dôležité, podporiť mäkký turizmus. Bratislavčania získajú prístup k jedinečným dunajským brehom s možnosťou aktívnej turistiky či oddychu, jednoducho prostredie s príjemnejšou klímou najmä počas letných horúčav.“

Spoluautormi iniciatívy Bratislavského dunajského parku sú uznávaní architekti, urbanisti, prírodovedci, ochrancovia prírody a vodohospodári. Inšpirovali sa zahraničnými projektmi, predovšetkým v rekreačnom využití Dunaja vo Viedni, či revitalizácii rieky Isar v Mníchove.

Celková rozloha plánovaného Bratislavského dunajského parku predstavuje 1954 hektárov. Súčasťou parku má byť slovenský úsek pravého brehu Dunaja v Bratislave, ucelený úsek od rakúskej po maďarskú hranicu, dlhý 20 kilometrov s perspektívou rozšírenia o vhodné územia aj na ľavom brehu rieky. Jeho návštevníci budú mať k dispozícii vyše 110 km ciest a chodníkov rôzneho charakteru. Vybudujú sa tu pozorovacie stanoviská vtákov, obnovia sa prírodné brehy s plážami, vytvoria sa oddychové miesta na piknik a relax, ale aj desiatky kilometrov nových cyklotrás a chodníkov, ktoré odľahčia už v súčasnosti vyťaženú bratislavskú hrádzu. Zásadnejšou úpravou by malo prejsť územie Lida medzi Starým mostom a mostom Apollo.

Viac informácií o projekte je na webovej stránke www.bdp.sk.

M E MO R A N D U M

O spolupráci pri ochrane a obnove prírodného prostredia na brehoch Dunaja a v jeho okolí v oblasti Bratislavy a o napĺňaní vízie Bratislavského dunajského parku

Preambula
Dunaj, so svojimi brehmi, lužnými lesmi, plážami, ramenami a ostrovmi, je pre Bratislavu, jej obyvateľov a návštevníkov, strategickým a zásadným prírodným prvkom, nesmierne cenným zdrojom pitnej vody a nositeľom identity.
Signatári memoranda s vedomím celomestského i nadregionálneho významu rieky Dunaj a okolitého prírodného územia týmto vyhlásením potvrdzujú spoločný záujem podporiť jedinečný charakter krajiny a jej ekologické a kultúrne hodnoty, ako aj rozvíjaťrekreačný a edukačný potenciál územia. 
Kvalitný rozvoj brehov a okolia Dunaja v oblasti Bratislavy, ako celku, je možné zaručiť iba stabilnou a dlhodobou spoluprácou medzi jednotlivými aktérmi a správcami územia, ku ktorým patria aj signatári tohto memoranda. Nevyhnutné je tiež koordinované a koncepčné plánovanie, ktoré bude zaisťovať citlivé skĺbenie a začlenenie jednotlivých projektov a aktivít do krajiny, ako aj ich viacstranný prínos.

Článok I
Signatári memoranda sa dohodli, že sa budú pri plánovaní a realizácii zámerov v oblasti urbanistického a architektonicko-krajinárskeho plánovania, investícií, ochrany pred povodňami, plavby, ochrany a rozvoji prírodných a krajinných hodnôt, pri riešení majetkovoprávnych vzťahov, vo veci správy, údržby a využití v priestore rieky Dunaj vzájomne informovať a koordinovať jednotlivé projekty už vo fáze zámerov a zadaní. 

Článok II
Signatári memoranda sa dohodli na spoločnom cieli, a to nájsť čo najefektívnejší model koordinovanej miestnej správy ako budúcej platformy pre Bratislavský dunajský park.

Článok III
Jednotliví signatári memoranda potvrdzujú úvodnú štúdiu Bratislavského dunajského parku ako základný koordinačný dokument, ktorý zhŕňa víziu a hlavné princípy rozvoja územia, ktoré majú byť spoločne sledované a napĺňané. Zároveň chápu územie definované v štúdii ako Bratislavský dunajský park a budú k nemu zodpovedajúcim spôsobom aj pristupovať.

Článok IV
Signatári memoranda sa dohodli, že využijú svoje možnosti a kompetencie na napĺňanie vízie Bratislavského dunajského parku.