hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort si pripomína 22. marec – Svetový deň vody

Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je Voda a klimatická zmena. Práve intenzívny boj proti suchu, účinné vodozádržné opatrenia v krajine, budovanie verejných vodovodov a kanalizácií, ako aj odstraňovanie environmentálnych záťaží, ktoré ohrozujú zdroje podzemných vôd, patria medzi oblasti, ktorým ministerstvo životného prostredia venuje patričnú pozornosť. Toto úsilie je pre zachovanie kvalitnej a nezávadnej vody a vodných zdrojov potrebné zintenzívniť.

Kampaň Organizácie spojených národov (OSN) v rámci Svetového dňa vody poukazuje na efektívnejšie využívanie vody, ktoré pomôže zmierniť  sucho a nedostatok vody, znečistenie vôd a taktiež znižuje skleníkové plyny. Podľa údajov OSN, nedostatok vody postihuje štyroch z desiatich ľudí a 80 % odpadových vôd sa nikdy nespracováva. Na Slovensku je podľa najnovších štatistík pripojených na verejnú kanalizáciu zhruba 69 % obyvateľov, pričom len zhruba 40 % obcí má vybudovanú verejnú kanalizáciu.

Práve od roku 2020 má ísť každý rok na rozvoj verejných kanalizácií a verejných vodovodov minimálne 50 miliónov eur z rozpočtu Environmentálneho fondu pre obce pod 2 000 obyvateľov. Tempo realizácie stavieb bude závisieť predovšetkým od projektovej pripravenosti obcí a úspešného verejného obstarávania.

Zlepšiť situáciu v tejto oblasti si dáva za cieľ aj Envirostratégia 2030. Pre väčšie obce (nad 2 000 obyvateľov) je cieľom dosiahnuť 100 % úroveň čistenia odpadových vôd, pre menšie obce (do 2 000 obyvateľov) je cieľom 50 % podiel odvádzania a čistenia odpadových vôd do roku 2030.

Slovensko, ako aj ostatné európske krajiny, sužuje v posledných rokoch sucho. Envirorezort ešte v roku 2018 presadil Akčný plán H2Odnota je voda. Obsahuje konkrétne opatrenia, ako bojovať so suchom a nedostatkom vody. Medzi opatrenia patrí napríklad obnova mokradí, brehových porastov, obnova poškodených ekosystémov výsadba remízok, budovanie vodozádržných opatrení v mestách a obciach či výskum sucha. Na takéto vodozádržné opatrenia môžu mestá a obce žiadať dotácie z eurofondov. Na tento účel je vyčlenených 17 miliónov eur. 

Tohoročná kampaň OSN  zdôrazňuje aj potrebu zodpovedného správania sa každého jednotlivca. Každý jeden z nás môže urobiť jednoduchý krok, ktorý bude mať pre planétu a prírodu veľký význam. Napríklad neplytvať vodou, jesť viac potravín rastlinného pôvodu, zbytočne neplytvať potravinami či elektrickou energiou, ale aj nakupovať uvážlivo a udržateľným spôsobom.