hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort podporí tvorbu koncepčných materiálov v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

ilustračný obrázok

Od 1. decembra 2020 sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie aktivity tvorby koncepčných materiálov v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva.

Alokácia predmetnej výzvy je 530 tis. EUR z Kohézneho fondu.
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
2. ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy) s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
3. štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
4. obce a vyššie územné celky
5. rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom
6. združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“ v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
7. Združenia právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
8. Združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
9. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
10. Nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
Oprávnené aktivity sú zamerané na tvorbu koncepčných materiálov, ktoré podporia implementáciu Rámcovej smernice o vode, ako aj ostatných smerníc v oblasti vôd na Slovensku. Riešiť majú problematické alebo nedoriešené otázky vodného hospodárstva, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť s ohľadom na preukázanie správnosti, resp. optimalizáciu niektorých uplatňovaných postupov, ako aj hľadanie nových prístupov, a to v rámci tematických okruhov: zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, znečistenie vôd, revitalizácia vodných tokov, manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy (povodne, sucho), využívanie vôd, rybárstvo a rieka Dunaj.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporí výlučne tie projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity. Prijímateľ je po ukončení realizácie hlavnej aktivity projektu povinný zaslať vypracované materiály (výstupy projektu) MŽP SR, za účelom ich zverejnenia na webovej stránke envirorezortu, aby k nim mala odborná aj laická verejnosť voľný prístup v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.
Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie SR. Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.