Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa


Začiatok stránky:

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-LC-OSZP-2020/001722

27.01.2020 Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) doručené dňa 23.01.2020 od oznamovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení na základe splnomocnenia č. Z-D-00050983/2017 zo dňa 02.08.2017 Eduard Paulovčák s.r.o., Okružná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 43 850 464, ako vlastníka a správcu elektrických zariadení, o plánovanom výrube drevín rastúcich mimo lesa na v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia VN 427 lokality Lučenec – Tomášovce v k.ú. Lučenec, Vidiná a Tomášovce, mimo zastavané územie obce na území, kde podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany pre neuvedený počet drevín ktorý má byť uskutočnený v termíne do 31.03.2020.

Orgán ochrany prírody v lehote 15 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny koná v súlade s § 47 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

V zmysle § 81 ods. 2 písm. m) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) nevzťahuje na konanie podľa § 47 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

OU-NR-OSZP1-2020/011065

23.01.2020 Vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade – odstránenie tŕstia a náletových drevín – na parcele č. 1512/1 v k. ú. Bruty vedenej ako vodná plocha, v súvislosti s obnovou jej funkčnosti - Agrofarma Budmerice

OU-NR-OSZP1-2020/011043

23.01.2020 Povolenie výnimky na vjazd a státie motorovými vozidlami, v časti chráneného územia – CHKO Ponitrie, z dôvodu výkonu údržby elektrických vedení - EKOREM, s.r.o.

5077/2020-6.3

23.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-PO-OSZP1-2020/013994/SA

23.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s organizovaním svetového šampionátu v cezpoľnom behu v TANAP.

OU-PO-OSZP1-2020/014001/KM

22.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PE-OSZP-2020/000161-002

22.01.2020 Informácia o začatom správnom konaní

OU-PO-OSZP1-2020/013205/SJ

22.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zasiahnuť do lesného porastu podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v NPR Belianske Tatry, NPR Javorová dolina a PR Pálenica

OU-ZA-OSZP1-2020/010929/Drn

22.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-BB-OSZP1-2020/006710-Ko

21.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky

5035/2020-6.3

21.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonanie prípravy a výcviku HZS

OU-KA-OSZP-2020/000125

21.01.2020 Výrub drevín

OU-TT-OSZP3-2020/011145

21.01.2020 Správne konanie pod č. OU-TT-OSZP3-2020/011145 vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 12 ks, rastúcich na pozemku p. č.: 2442/1 v k. ú. Trstín, z dôvodu vyčistenia pozemku a plánovanej výsadby ovocných drevín.

OU-TT-OSZP3-2020/011144

21.01.2020 Správne konanie pod č. OU-TT-OSZP3-2020/011144 vo veci vydania súhlasu na umiestnenie výsadby drevín v počte 25 ks a krovín v počte 15 ks, na pozemku p. č.: 4163/1, 4163/2 v k. ú. Dobrá Voda, v zmysle § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

OU-ZA-OSZP1-2020/010456/Ora

21.01.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na činnosti uvedené v zákone.

OU-SA-OSZP/2020/001376-2

20.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 4 ks Tuja - Mesto Šaľa

4953/2020-6.3

20.01.2020

OU-DT-OSZP-2020/000125

20.01.2020 Obec Látky, žiada o výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 461/1, 461/23, 461/24, 461/27, 461/28, 461/29, 461/30, 461/31, 461/49, , 461/101, 461/162, 461/184, 605/2 (ostatná plocha), KN-C č. 555 (zastavaná plocha), v kat. úz. Látky.

OU-DT-OSZP-2020/000126/JAG

20.01.2020 Obec Látky, žiada o udelenie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 408 (KN-E č. 3500/2) (zastavaná plocha), v kat. úz. Látky

OU-PO-OSZP1-2020/013208/SA

20.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s organizovaním podujatia Oldtimer Rallye Tatry v TANAP.

2020/010976

20.01.2020 V zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, týmto Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňom 20.01.2020 bolo začaté na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie pod č. OU-TT-OSZP3-2020/010976 vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 5 ks, rastúcich na pozemku p. č.: 399/8 v k. ú. Zvončín, z dôvodu prístupu na stavebný pozemok.

OU-LC-OSZP-2020/000886

08.01.2020 Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) doručené dňa 07.01.2020 od oznamovateľa - Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení na základe splnomocnenia č. Z-D-00050983/2017 zo dňa 02.08.2017 Eduard Paulovčák s.r.o., Okružná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 43 850 464, ako vlastníka a správcu elektrických zariadení, o plánovanom výrube drevín rastúcich mimo lesa na v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia VN 306 lokality Ružiná a Lovinobaňa v k.ú. Ružiná a Lovinobaňa, mimo zastavané územie obce na území, kde podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany, v maloplošnom chránenom území Prírodná rezervácia Ružinské jelšiny, kde platí piaty stupeň ochrany a v ochrannom pásme prírodnej rezervácie s tretím stupňom ochrany pre neuvedený počet drevín ktorý má byť uskutočnený v termíne do 31.03.2020.

OU-LC-OSZP-2020/000887

08.01.2020 Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) doručené dňa 02.01.2020 od oznamovateľa - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047, ako správcu vodného toku, o plánovanom výrube drevín rastúcich mimo lesa na pravom aj ľavom brehu koryta Tuhárskeho potoka v r.km 2,960~ 3,660 v k.ú. Lučenec, lokalita mestský park, v zastavanom území obce na území, kde podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany a neevidujeme tu vyhlásené chránené územia, pre 89 ks agát biely (Robinia pseudoacacia), 1 ks vŕba (Salix sp.), 3 ks jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a 1 ks javor poľný (Acer campestre) a 12 ks suchých, zlomených stromov, ktorý má byť uskutočnený v mimo vegetačnom období v priebehu roku 2020 a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok dokončený do 31.03.2021.

OU-LC-OSZP-2020/000920

08.01.2020 Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) doručené dňa 02.01.2020 od oznamovateľa - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047, ako správcu vodného toku, o plánovanom výrube drevín rastúcich mimo lesa na pravom aj ľavom brehu koryta Tuhárskeho potoka v r.km 10,630 ~ 10,680 v k.ú. Stará Halič, v zastavanom území obce na území, kde podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany a neevidujeme tu vyhlásené chránené územia, pre 20 m2 krovín, 2 ks vŕb (Salix sp.) a 1 ks agát biely (Robinia pseudoacacia), ktorý má byť uskutočnený v mimo vegetačnom období v priebehu roku 2020 a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok dokončený do 31.03.2021.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.