domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-SA-OSZP/2020/006424-2

17.09.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Jaseň - Mesto Šaľa

OU-KN-OSŽP-2020/013846

17.09.2020 Súhlas na státie plávajúceho zariadenia s evidenčným označením SK-4-34089 na vodnom toku alebo inej vodnej ploche v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, a to pri pravom brehu Váhu v rkm 4,220 – 4,240 na pozemku s p.č. 12071/14 v k.ú. Komárno - Svätý Peter

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

17.09.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2020/039856/Ora

17.09.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu a povolenie výnimky zo zákona.

OU-BB-OSZP1-2020/025956-VL

17.09.2020 Výrub drevín v k. ú. Špania Dolina

OU-BB-OSZP3-2020/026399-VL

17.09.2020 Výrub drevín v k. ú. Povrazník

OU-BR-OSZP-2020/008618 MED

16.09.2020 Výrub drevín v k.ú. Horná Lehota

OU-BS-OSZP-2020/001211

16.09.2020 Žiadosť o oplotenie pozemku v dĺžke 35 m na pozemku C KN 699/1 v k. ú. Banská Štiavnica. Oplotenie je na hranici inravilánu a nadväzuje na okolité existujúce oplotenie v rámci domovej zástavby.

SKUEV4010 Dolný tok Hornádu

16.09.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4010 Dolný tok Hornádu do národného zoznamu území európskeho významu

Objekty protipovodňovej ochrany v obci Zborov

16.09.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Protipovodňové opatrenia Trnkov

16.09.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rozdelenie parciel pre stavebné pozemky IBV v lokalite „Horný koniec“ v k.ú. Bojná

16.09.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rýchlostná cesta R2 Bátka – Figa

16.09.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka

16.09.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2020/026121-Ko

14.09.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-ZA-OSZP1-2020/039938/Drn

14.09.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone, v súvislosti s výskumom.

SKUEV3398 Slaná a Čremošná

11.09.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3398 Slaná a Čremošná do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4012 Alúvium Západného Turca

10.09.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4012 Alúvium Západného Turca do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4013 Dolný tok Okny

09.09.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4013 Dolný tok Okny do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3393 Dunaj

09.09.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3393 Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu

OU-SN-OSZP-2020/013224

08.09.2020 Obec Hrabušice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v k. ú. Hrabušice, miestny cintorín

SKUEV4007 Dolný tok Torysy

08.09.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4007 Dolný tok Torysy do národného zoznamu území európskeho významu

OU-SN-OSZP-2020/013088

03.09.2020 Mesto Krompachy - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v k. ú. mesta Krompachy

OU-SN-OSZP-2020/013064

02.09.2020 Mesto Spišská Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. mesta Spišská Nová Ves
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]