hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Priorizácia investičných projektov v rezorte Ministerstva životného prostredia SR

Inštitút environmentálnej politiky pripravoval, spolu s vecnými sekciami Ministerstva životného prostredia a inými relevantnými inštitúciami (VÚVH, SAŽP, ŠOP SR, SVP š.p., MF SR), prípravu prvej metodiky priorizácie investícií Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Priorizácia určuje postup pri posudzovaní pripravovaných investícii s hodnotou vyššou ako 1 mil. EUR s DPH. Dokument tiež sumarizuje metódy, postupy a kritéria hodnotenia investícií a určuje rámce a stratégiu, akou by sa mali investičné projekty vyberať a jej základné princípy. Metodika má prispieť k zvýšeniu efektívnosti vynakladaných zdrojov lepším výberom projektov a lepšou alokáciou kapacít na ich prípravu, tak aby sa pripravovali prioritné a nepriorizovali pripravené projekty.

Priorizácia takisto predstavuje odporúčania, akým spôsobom by bolo možné vylepšiť metodiku priorizácie do budúcnosti. Proces tvorby metodík priorizácie by mal byť kontinuálny, keďže sa očakávajú zmeny priorít a smerovania, spresňovanie vstupných údajov alebo zmeny v dostupnosti zdrojov. MŽP SR počíta v prípade zmeny podkladových údajov a priorizácií s aktualizáciou hlavného dokumentu, ktorý bude môcť byť aktualizovaný už v priebehu roku 2022.

Z dôvodu rôznorodosti projektov nebolo pri súčasných možnostiach možné vytvoriť jednu súhrnnú priorizáciu, ktorá by posudzovala rôzne oblasti medzi sebou a vytvárala jeden zoznam investícií v celom rezorte. Z toho dôvodu je Priorizácia rozdelená na všeobecnú priorizáciu pokrývajúcu investície v celom rezorte a osem čiastkových priorizácií. Niektoré sektorové priorizácie presne určujú metodiku priorizácie, iné bude treba dopracovať alebo spresniť.

Priorizácia investičných projektov v rezorte Ministerstva životného prostredia SR (PDF, 2,11 MB)

Investičný plán MŽP SR na roky 2025-2030 (XLSX, 400 kB)

Oblasti priorizácie

Všeobecná priorizácia určuje všeobecné princípy, ktorými by sa výber projektov mal riadiť a dokumenty, v ktorých sú tieto princípy ukotvené. Všeobecnou priorizáciou sa riadi výber priorít hlavne v oblastiach, ktoré nie sú detailnejšie spracované.

Environmentálne záťaže sú priorizované hlavne na základe údajov z podrobného geologického prieskumu životného prostredia. Priorizovaný zoznam lokalít envirozáťaží. (XLSX, 38,91 kB)

Priority protipovodňových opatrení vychádzajú z jestvujúcej priorizácie ukotvenej v Plánoch manažmentu povodňového rizika. Priorizovaný zoznam oblastí ohrozených z hľadiska povodňového rizika. (XLSX, 110 kB)

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd priorizuje výstavbu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v obciach a aglomeráciách na základe nákladových a environmentálnych kritérií. Priorizovaný zoznam obcí a aglomerácií (XLSX, 2,9 MB) s potrebou riešenia čistenia odpadových vôd. Kalkulačka (XLSX, 553 kB) môže užívateľovi pomôcť so stanovením priority v oblasti záujmu.

Zásobovanie pitnou vodou určuje priority na základe Plánov rozvoja verejných vodovodov spolu s nákladovým kritériom. Priorizovaný zoznam obcí s potrebou riešenia zásobovania pitnou vodou. (XLSX, 1,74 MB)

Priority odpadového hospodárstva vychádzajú z Programu odpadového hospodárstva a z dôvodu ich rôznorodosti nie sú ohodnotené.

Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny priorizuje oblasti na základe stupňa ochrany, ale aj iných faktorov tak, aby sa zlepšoval stav životného prostredia.

V rámci adaptácie na zmenu klímy sú priorizované všetky samosprávy na Slovensku podľa miery ohrozenia v kategóriách extrémne horúčavy, suchá a extrémne zrážky. (XLSX, 123 kB)

Priority mitigačných opatrení sú určené na základe strategických dokumentov ako je Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR a Integrovaný národný energetický a klimatický plán Slovenska.