hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Kariéra

HĽADÁME LETNÝCH STÁŽISTOV!
Požiadavky:
· študent/študentka I., II., alebo III. stupňa vysokej školy,
· analytické myslenie,
· znalosť anglického jazyka na úrovni B2,
· záujem o životné prostredie,
· zodpovednosť a precíznosť

Ohodnotenie je 6eur/hod s nástupom podľa dohody najskôr v júni.
Stáž je možné vykonávať aj online formou.
Svoje CV posielajte do 31.3.2023 na .

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) vznikol v júli 2016 ako nezávislý analytický útvar pri Ministerstve životného prostredia SR. Poslaním IEP je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. Viac o IEP nájdeš tu.

Vo všeobecnosti je na Inštitúte environmentálnej politiky možné pracovať na nasledujúcich trvalých pracovných pozíciách:

Práca u nás má veľa výhod

· máme prístup k (aj neverejným) dátam
· poskytujeme priestor na kreativitu a vlastné nápady
· naše výstupy sa uvádzajú do praxe, čím zlepšujeme budúcnosť Slovenska
· snažíme sa prekonávať zaužívané postupy vo verejnej správe
· navštevujeme elitné zahraničné kurzy a neustále sa niečo nové učíme
· snažíme sa udržiavať príjemné pracovné prostredie a minimalizovať stres
· máme možnosť pracovať z domu a čerpať sick days

Aktuálne voľné pracovné pozície:
Záujemcovia nájdu podrobnejšie informácie o vyhlásených výberových konaniach na www.slovensko.sk. Prihlásiť sa do výberových konaní je možné len prostredníctvom tejto webovej stránky. 

Počas obdobia, kedy nemáme vyhlásené výberové konania, môžu záujemcovia zaslať svoj štruktúrovaný životopis a prípadne pripojiť aj svoj motivačný list či inú ukážku svojej práce na adresu  . Zaslanie týchto materiálov je dobrovoľné a neslúži na prihlásenie sa do výberového konania.

Analytička / analytik verejných politík (policy analyst)

Prácu tvorí spektrum činností od zberu a analýzy dát, cez tvorbu opatrení identifikovaných problémov, vrátane prezentácie výsledkov medzirezortným partnerom, či odbornej verejnosti.

Medzi hlavné činnosti patrí:
· kvantitatívna analýza, spracovanie dát a návrh odporúčaní
· analýz dopadov a nákladovej efektívnosti pripravovaných i už prijatých opatrení
· tvorba strategických materiálov v oblasti životného prostredia
· spolupráca so zahraničnými inštitúciami (OECD, Európska komisia, Svetová banka)

Požiadavky:
· analytické myslenie a práca s dátami (výhodou programovanie a znalosť STATA, R, Eviews, Matlab, Python, Gams)
· vedieť zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
· plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne aj v tíme   
· vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (napríklad ekonómia, štatistika, matematika a verejná politika)

Analytička / analytik (data analyst, model developer, economist)

Pozícia pre ľudí so silnými technickými zručnosťami v oblastiach, ako sú ekonometria, štatistika, informatika, či tvorba modelov a práca s nimi.

Medzi hlavné činnosti patrí:
· práca s makroekonomickými a energetickými modelmi
· kvantitatívna analýza, ekonometria, spracovanie dát a návrh odporúčaní
· analýza dopadov a nákladovej efektívnosti pripravovaných i už prijatých opatrení
· spolupráca so zahraničnými inštitúciami (OECD, Európska komisia, Svetová banka)

Požiadavky:
· analytické myslenie, práca s dátami a programovanie (ovládanie aspoň jedného z programovacích jazykov ako STATA, R, Eviews, Matlab, Python, Gams)
· plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne aj v tíme   
· vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (napríklad informatika, computer science, matematika či ekonómia)
· zručnosť v písaní a štylistike je výhodou

Stáže

IEP poskytuje priestor pre dlhodobých platených stážistov a krátkodobé neplatené stáže (spravidla v lete, no nebránime sa stážam ani v priebehu roka). Po vzájomnej dohode sme otvorení výkonu stáže „z domu“. Pre viac informácií o aktuálnych možnostiach a podmienkach stáží pošlite svoj štruktúrovaný životopis aj s informáciou o preferovanom obsahu a dĺžke stáže na .


Podporujeme rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek, vyznanie či osobnostný typ.

* Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení: Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov - V zmysle Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.enviro.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu www.enviro.gov.sk alebo na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.