hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Výsledky výberového procesu v rámci výziev č. 3 (ACC05) a č. 4 (ACC04) programu SK-Klíma

Dňa 26.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „SK-Klíma - Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014 - 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci výziev č. 3, kód ACC05 a č. 4, kód ACC04.

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) č. 3 (kód ACC05)

Výzva č. 3 (kód ACC05), financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, bola určená všetkým subjektom zriadeným v prijímateľskom štáte ako právnické osoby, verejným alebo súkromným, komerčným alebo nekomerčným subjektom a mimovládnym organizáciám. Výzva bola zameraná na podporu aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizovaných so zohľadnením princípov informálneho učenia sa a určených pre široké spektrum cieľových skupín. Ambíciou projektov v rámci tejto výzvy je prispieť k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca prostredníctvom popularizácie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy s ohľadom na praktické využitie v každodennom živote.

Výzva bola vyhlásená dňa 15.12.2020 a uzatvorená dňa 26.02.2021.

V rámci tejto výzvy bolo doručených 36 žiadostí o projekt v celkovej výške žiadaného grantu 11 710 793 EUR. Správca programu SK-Klíma vydal Rozhodnutie o schválení žiadosti o projekt pre 3 žiadostí o projekt v celkovej disponibilnej výške alokácie na výzvu 876 838 EUR. 11 žiadostí o projekt je zaradených na rezervný zoznam a 22 žiadostí o projekt nebolo schválených.

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal)

Výzva č. 4 (kód ACC04), financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, bola určená všetkým subjektom zriadeným v prijímateľskom štáte ako právnické osoby, verejným alebo súkromným, komerčným alebo nekomerčným subjektom a mimovládnym organizáciám. Výzva bola zameraná na podporu opatrení na zníženie úbytku a degradácie mokradí, revitalizáciu mokradí, obnovu ich ekosystémových služieb a zvyšovanie povedomia verejnosti o význame mokradí v kontexte zmeny klímy. Unikátnym aspektom výzvy bola podpora bilaterálnej spolupráce slovenských žiadateľov so subjektami z Nórska s cieľom získať a vzájomne zdieľať skúsenosti a know-how v rámci projektov vo výzvou podporovanej oblasti.

Výzva bola vyhlásená dňa 15.12.2020 a uzatvorená dňa 31.03.2021.

V rámci výzvy ACC04 bolo doručených 8 žiadostí o projekt v celkovej výške žiadaného grantu 6 186 509 EUR. Správca programu SK-Klíma vydal Rozhodnutie o schválení žiadosti o projekt pre 6 žiadostí o projekt v celkovej disponibilnej výške alokácie na výzvu 4 800 000 EUR. 2 žiadosti o projekt neboli schválené.

Výsledky výziev ACC04 a ACC05 sú zverejnené tu:

Foto krajiny