hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Diaľnica D1 Turany - Hubová

Rozhodnutie (PDF, 2 MB) podľa § 16a ods. 10 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia (PDF, 165 kB)

Dokumentácia pre následné posúdenie - 1. časť

Dokumentácia pre následné posúdenie - 2. časť

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.