Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodárenský zdroj Sihoť - rozhodnutie o odvolaní

26.06.2020

Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 221/2020-4.1, 28553/2020 zo dňa 26.06.2020 podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o odvolaní voči rozhodnutiu OÚ Bratislava č. OU-BA-OSZP2-2017/013879-GGL zo dňa 31.01.2017 vo veci určenia ochranných pásiem pre „Vodárenský zdroj Sihoť“:

Rozhodnutie

Príloha rozhodnutia