hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vodárenská nádrž Tichý Potok - informácia o začatí konania

Konanie podľa § 16a ods. 14 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") o vydaní rozhodnutia, v ktorom orgán štátnej vodnej správy určí, či sa realizáciou navrhovanej činnosti splnia podmienky podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4 vodného zákona:

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 14 vodného zákona (PDF)

Projektová dokumentácia:

Časť 1 (ZIP)

Časť 2 (ZIP)

Časť 3 (ZIP)

Časť 4 (ZIP)

Správa o hodnotení podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4 vodného zákona (ZIP)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie