hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

SO Protipovodňové opatrenia areálu spoločnosti VIKO spol. s r.o.

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia:

Titulné listy

Situácia

Pôdorys územia

Priečne profily

Detaily ochranných protipovodňových opatrení

Statika - protipovodňové opatrenia

Technická správa

Odborné stanovisko

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie