hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Skladová hala klasických áut Piešťany - areálový rozvod dažďovej kanalizácie

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia:

Situácia

Koordinačná situácia

Hydrogeologické posúdenie vsakovacích pomerov

Technická správa

Odborné stanovisko

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie