hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nádrže Modrého oka - Zubrohlava

Informácia pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o  vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) o podaní žiadosti o povolenie výnimky z  environmentálnych cieľov podľa odseku 6 písm. b) vodného zákona:

Informácia pre verejnosť o podaní žiadosti o povolenie výnimky z environmentálnych cieľov podľa odseku 6 písm. b) vodného zákona

-     Súčasťou informácie o začatí konania je:

Informácia pre verejnosť (PDF, 212 kB)

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (PDF, 3 MB)

Dokumentácia pre následné posúdenie (PDF, 619 kB)

Hydrologický prieskum danej lokality (PDF, 5 MB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.