hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Most nad riekou Hron r. km 172,00 Iliaš BB

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, súčasťou je informácia pre verejnosť, projektová dokumentácia a odborné stanovisko.

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (odkaz na činnosť)